Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowiekaAbstrakt

For an abstract in English, scroll down.

Monika Katarzyna Małek-Orłowska
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Politechnika Wrocławska

Przepis na dobre życie
O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowieka


Abstrakt: Autorka podejmuje próbę analizy koncepcji ulepszania człowieka jako współczesnych utopii. W tym celu w obrębie nurtu HE (human enhancement) wyodrębnia radykalne i umiarkowane ujęcie problemu udoskonalania. Główna teza wypowiedzi sprowadza się do twierdzenia, że radykalne wersje HE są współczesnymi narracjami o utopijnym społeczeństwie. Tekst identyfikuje kilka założeń i postulatów obecnych zwłaszcza w koncepcjach transhumanistycznych. Autorka porównuje umiarkowany nurt HE z radykalnym, podkreślając praktyczną wartość tego pierwszego dla takich obszarów życia społecznego jak ocena technologii czy podejmowanie decyzji o społeczno-politycznym wydźwięku.

A Formula For Good Life
Utopian Concepts in Radical Human Enhancement.

Abstract: The author interprets the concept of human enhancement (HE) as a contemporary utopia.  The distinction between radical and moderate approach to enhancement creates the ground for further analysis. The author identifies radical approaches to HE as a utopian pursuit for perfect society and analyzes key utopian postulates assumed especially in transhumanist thought. The comparison of a moderate approach to the radical one indicates that  practical value for such fields as technology assessment and decision making at the socio-political level can be ascribed only to the moderate approach to human enhancement.

Keywords: human enhancement, transhumanism, utopia, technology assessment


Słowa kluczowe

udoskonalanie człowieka; human enhancement; transhumanizm; utopia; ocena technologii

Bostrom, Nick: A History of Transhumanist Thought, “Journal of Evolution and Technology”, 2005, 14, 1.

Churchland, Patricia: Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, przeł. Mateusz Hohol, Natalia Marek, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Harris, John: Enhancing Evolution, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007.

Kiepas, Andrzej, Nauka i technika w sytuacji ryzyka – obszary wyzwań i przeobrażeń, w: Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć, Wyd.Naukowe UMK, Toruń 2015.

Małek, Monika:Problem udoskonalania człowieka w świetle osiągnięć nauk medycznych i technicznych, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 2012, VII, 4.

Małek-Orłowska, Monika: Technologie human ennhancement: zakres zastosowania i metody oceny, w: Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć, Wyd.Naukowe UMK, Toruń 2015.

de La Mettrie, Julien Offray: Dzieła filozoficzne, przeł. Marian Skrzypek, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010.

Moore, Pete: Enhancing Me, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2008.

Pico Della Mirandola, Giovanni: Mowa o godności człowieka, przeł. Zbigniew Nerczuk, M. Olszewski, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010.

Sandel, Michael: Przeciwko udoskonalaniu człowieka, przeł. Olga Siara, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2014.

STOA, Human Enhancement. Study, (autorzy: Christopher Coenen, Mirjam Schuijff, Martijntje Smits, Pim Klaassen, Leonhard Hennen, Michael Rader, Gregor Wolbring), European Parliament, Brussels 2009.

STOA, Making „Perfect Life”. European Governance Challenges in 21st Century Bioengineering. Study, (red.) Rinie van Est, Dirt Stemerding, European Parliament, Brussels 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2017-03-28


Małek-OrłowskaM. (2017). Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowieka. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4988

Monika Katarzyna Małek-Orłowska  monika.malek@pwr.edu.pl
Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych  Polska

Monika Małek-Orłowska – absolwentka filozofii i prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej; laureatka konkursu Monografie Fundacji Nauki Polskiej za pracę Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla (Wrocław 2010). Aktualnie zajmuje się społecznymi i etycznymi aspektami wykorzystania nowych technologii, a także analizą teorii i praktyki oceny technologii w Polsce.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).