Academic education versus the first steps in the speech and language therapy profession. Questionnaire survey


Abstract

The unregulated legal status of the speech and language therapy profession and speech and language therapy as an independent scientific discipline are reasons for significant differences in the way SLTs are educated in Poland. In order to find out the opinions of students and graduates of SLT studies (working in the profession) on academic education, the survey was conducted with 87 participants. Conducting the survey in the conditions of a pandemic situation also made it possible to assess distance forms of teaching and revealed disproportions in the level of satisfaction with practical and theoretical courses conducted in this form. The collected opinions form the basis for the reflections undertaken in the article on SLT and the possible and necessary changes in the system of training future SLTs.


Keywords

academic education; speech and language therapy studies; distance learning; profession act

Dobosiewicz-Olechowska, K., Deredas, B., & Żebryk-Stopa, A. (2010). Sytuacja logopedy w resorcie służby zdrowia w Polsce. Biuletyn Logopedyczny, 1, 45–49.

Domagała, A., Mirecka, U., & Muzyka-Furtak, E. (2016). Edukacja logopedyczna – potrzeby i preferencje zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio N – Educatio Nova, 1, 141–160. http://dx.doi.org/10.17951/en.2016.1.141

Dramska, D. (2001). Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gunia, G. (2010). Kierunki opieki logopedycznej wobec osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną. Niepełnosprawność, 4, 19–26.

Hartman, E., & Bartosiewicz, U. (2012). Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska. In S. Milewski, & K. Kaczorowska-Bray (Eds.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (pp. 48–49). Harmonia Universalis.

Jachimczak, B., & Podgórska-Jachnik, D. (2010). Ciągłość oddziaływań pedagogicznych w procesie wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako warunek realizacji idei edukacji włączającej. In S. Przybyliński (Ed.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą (pp. 149–158). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Janiszewska-Nieścioruk, Z. (2013). Możliwości opieki logopedycznej w kontekście prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji. Studia Edukacyjne, 25, 17–27.

Jastrzębowska, G. (2003). Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce. In T. Gałkowski, & G. Jastrzębowska (Eds.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi (vol. 1, pp. 301–329). Uniwersytet Opolski.

Korzon, A. (1996). Opinie nauczycieli o przygotowaniu do zawodu na studiach pedagogicznych. In J. Wyczesany, & H. Kosętka (Eds.), System kształcenia pedagogów specjalnych: Ciągłość i możliwości zmian (pp. 128–136). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kowalczewska-Grabowska, K., & Borzucka-Sitkiewicz, K. (2017). Opinie absolwentów na temat programu studiów w zakresie pedagogiki zdrowia w kontekście ich doświadczeń zawodowych. Chowanna, 1(48), 245–258.

Krajewska-Smardz, A. (2014). Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z absolwentami [Unpublished copy] (pp. 90–109). Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kubacik, M. (2008). Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu, 6, 48–49.

Minczakiewicz, E. M. (1998). Początki i rozwój polskiej logopedii. Wydawnictwo Edukacyjne.

Obrębowski, A., & Pruszewicz, A. (1999). Współpraca foniatry i logopedy w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń procesu komunikatywnego. Logopedia, 26, 123–128.

Ostapiuk, B., Pluta-Wojciechowska, D., Grabias, S., & Woźniak, T. (2018). Dyskusja po dyskusji na konferencji w Chorzowie, czyli o niektórych problemach logopedii w Polsce. Logopedia, 47(1), 369–398.

Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Płusajska-Otto, A. (2013). Początki kształcenia i opieki logopedycznej w Polsce. In D. Müller, & A. Sobczak (Eds.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji (pp. 139–150). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. http://dx.doi.org/10.18778/7969-022-0.10

Przybyla, O., & Woźniak, T. (2015). Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe. Logopedia Silesiana, 4, 415–438.


Published : 2023-01-10


JesiotrE., SieńkoD., & Rataj-PietrzakA. (2023). Academic education versus the first steps in the speech and language therapy profession. Questionnaire survey. Logopedia Silesiana, 11(2), 1-40. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.02.03

Emilia Jesiotr  e.lasecka@student.uw.edu.pl
University of Warsaw (student)  Poland
https://orcid.org/0000-0002-2703-0547

Emilia Lasecka – studentka logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka studiów I stopnia na specjalności logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna. Od 2019 r. członkini Zarządu Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim, odpowiedzialna za komunikację medialną oraz wewnętrzną Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej. Dwukrotnie otrzymała stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dwujęzyczności, wczesnej interwencji logopedycznej oraz struktury wypowiedzi w wymiarze gramatycznym, prozodycznym i komunikacyjnym.


Dominik Sieńko 
University of Warsaw (student)  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1641-1117

Dominik Sieńko – logopeda, certyfikowany trener wokalny Modern Vocal Training, instruktor metody oddechowej Butejki. Student logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent studiów I stopnia na specjalności logopedia ogólna. Członek Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematu emisji głosu. Obecnie trener wokalny i logopeda w studio doskonalenia głosu Voice Progress.


Agnieszka Zofia Rataj-Pietrzak 
University of Warsaw (student)  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6425-9906

Agnieszka Rataj-Pietrzak – studentka III roku logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach pracy licencjackiej zajmuje się wpływem bruksizmu na artykulację i fonację u osoby dorosłej. Od 2020 r. przewodnicząca Zarządu Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe dotyczą biomedycznych podstaw wytwarzania mowy, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz udziału logopedii w procesie rehabilitacyjnym osób po udarach i nowotworach głowy i szyi. 


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.