Przekłady literatury macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński za 2015 rokAbstrakt

Polish-Macedonian and Macedonian -Polish literary translations in 2015

This commentary conserns the reasons and motivation for choosing particular novels to be translated into Macedonian. A short review of their style is given, as well as the common ground with the Macedonian literature. We describe the way of the working of the publishing houses which have decided to publish Polish literature. Problems in translation turn out to be of a cultural nature, concerning the differences and, as a result, the reader is presented with the picture of contemporary Polish society, which is overwhelmed by critical thinking, but still deals with the history as a way to further develop the tradition.

Key words:  Polish-Macedonian translations, Macedonian-Polish translations, translation commentary, Polish literature, Macedonian literature


Bałuk‑Ulewiczowa T.: Dzieje innych miłości, czyli o nieprzekładalności „bezwzględnej” w tekstach o wartości w sztuce. W: Polszczyzna a języki obce: przekład a dydaktyka. T. 2. Red. W. Chłopicki. Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2002, s. 31.

Bednarczyk A.: Kulturowe aspekty przekładu literackiego. Katowice, Śląsk, 2002, s. 21—22.

Benjamin W.: Zadanie tłumacza. Tłum. A. Lipszyc. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5—6. Kraków, Instytut Książki, 2011, s. 27—41.

Bukowski P., Heydel M.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Znak, 2009.

Gombrowicz W.: Ferdidurke. Tłum. U. Radnović. Beograd, Nolit, 1981.

http://gotenpublishing.com/sorabotnici/branko‑prla/.

http://instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,33512,polscy‑autorzy‑nominowani‑do‑prix‑dulivre‑europ%C3%A9en.html.

http://magazynobsesje.pl/hrapeszko/.

http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=2100&stID=70325&pR=5.

http://toczka.pl/ermis‑lafazanovski‑w‑wydawnictwie‑toczka/.

http://www.corpse.org/archives/issue_5/critical_urgencies/borchar.htm.

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=F47EDB187DCDFA479E6D522784A0770E.

http://www.gombrowicz.net/Ferdydurke,1325.html.

http://www.instytutksiazki.pl/p,dla‑tlumaczy‑autor,15150,dimevski‑filip.html.

Јачева ‑Улчар E.: Личните имиња во романот Храпешко. W: Културен живот 3—4. Скопје 2006, s. 72—77.

Lipiński M.: Vademecum tłumacza. Kraków, Wydawnictwo EGIS, 2000, s. 100.

Markowski M.P.: Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2004.

Miodyński L.: Kulturowe matryce semantyczne — wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2011, t. 2, s. 27.

Ricoeur P.: O sobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Skibińska E.: Kuchnia tłumacza. Studia o polsko‑francuskich relacjach przekładowych. Kraków, Universitas, 2008.

Pobierz


DembowskaZ. (1). Przekłady literatury macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński za 2015 rok. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6716

Zofia Dembowska  zofia.dembowska@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).