„Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki


Abstrakt

The subject of the analysis is the presence of Jan Mukarovsky’s texts in the field of Polish literary theory and aesthetics. The achievements of Czech structuralism, of which he was an outstanding representative, seem to be indisputable, since to this day they are a more or less conscious element of modern knowledge about literature. The Czech structuralism heritage still amazes and intrigues with its scale, and it undoubtedly continues to be a grateful object of research by Polish theoreticians and translators.


Słowa kluczowe

Jan Mukařovský; Prague school; presence; translation; academic text

Baluch J., 1998: Czeskie inspiracje polskiego literaturoznawstwa. W: J. Wyrozumski, red.: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Kraków, Wydawnictwo Antykwa.

Baluch J., Gierowski P., red., 2016: Czesko-polski słownik terminów literackich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzezińska A., 2014: Estetyka dzieła literackiego w strukturalistycznej recepcji Jana Mukařovskiego. „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 4, s. 656—663.

Čermák P., Poeta C., Čermák J., red., 2012: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praga, Academia.

Dobrzyńska T., 2012: Czesi w Warszawie. Inspiracje oraz obszary wspólnych badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu. W: D. Ulicka, W. Bolecki, red.: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna/ Instytut Badań Literackich PAN.

Gajda S., [online]: Współczesna stylistyka polska. Dostępne w Internecie: https://docplayer.pl/13095934-Wspolczesna-stylistyka-polska.html [dostęp: 18.08.2019].

Gierowski P., 2013: Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gierowski P., 2016: Strukturalizm czeski w Polsce. Posłowie. W: J. Baluch, P. Gierowski, red.: Czesko-polski słownik terminów literackich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gierowski P., 2018: Praski strukturalizm. Przekroje, miejsca, tożsamości. Kraków, Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda.

Gorczyńska M., 2009: „Dobra tradycja”: praskiego strukturalizmu ciągi dalsze. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (4), s. 167—184.

Jankovič M., 2008: Doslov. Průhledy k znakovému pojetí umĕní. W: J. Mukařovský: Umĕlecké dílo jako znak. Praga, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Kozłowska Z., 2007: O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Magnuszewski J., 1970: Przekłady. Literatura czeska i słowacka. „Rocznik Literacki”, s. 417—426.

Mayenowa M.R., red., 1966: Praska szkoła strukturalna w latach 1926—1948. Wybór materiałów. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mayenowa M.R., Pszczołowska L., red., 1957—1979: Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum.

Mukařovský J., 1970: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. J. Baluch, M.R. Mayenowa, J. Mayen, L. Pszczołowska, tłum. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Mukařovský J., 1981: Strukturalizm dla wszystkich. Rozmowa z prof. drem Janem Mukařovskim. J. Baluch, tłum. „Teksty”, nr 1, s. 176—182.

Mukařovský J., 2014: Zamierzone i niezamierzone w sztuce. A. Daszuta, tłum. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Mukařovský J., 2017: Studia semiologiczne. A. Daszuta, tłum. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Schmid H., 2011: „Třifázový model” českého literárnĕvĕdného strukturalismu. W: Eadem: Struktury a funkce. Výbor ze studií 1989—2009. Praga, Karolinum.

Sławiński J., 2002: Co nam zostało ze strukturalizmu? W: W. Bolecki, R. Nycz, red.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Warszawa, IBL PA.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


Żygadło-CzopnikD. (2020). „Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 259-273. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.05

Dorota Żygadło-Czopnik 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3255-5217
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).