„Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki


Abstrakt

The subject of the analysis is the presence of Jan Mukarovsky’s texts in the field of Polish literary theory and aesthetics. The achievements of Czech structuralism, of which he was an outstanding representative, seem to be indisputable, since to this day they are a more or less conscious element of modern knowledge about literature. The Czech structuralism heritage still amazes and intrigues with its scale, and it undoubtedly continues to be a grateful object of research by Polish theoreticians and translators.


Słowa kluczowe

Jan Mukařovský; Prague school; presence; translation; academic text

Baluch J., 1998: Czeskie inspiracje polskiego literaturoznawstwa. W: J. Wyrozumski, red.: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Kraków, Wydawnictwo Antykwa.

Baluch J., Gierowski P., red., 2016: Czesko-polski słownik terminów literackich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzezińska A., 2014: Estetyka dzieła literackiego w strukturalistycznej recepcji Jana Mukařovskiego. „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 4, s. 656—663.

Čermák P., Poeta C., Čermák J., red., 2012: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praga, Academia.

Dobrzyńska T., 2012: Czesi w Warszawie. Inspiracje oraz obszary wspólnych badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu. W: D. Ulicka, W. Bolecki, red.: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna/ Instytut Badań Literackich PAN.

Gajda S., [online]: Współczesna stylistyka polska. Dostępne w Internecie: https://docplayer.pl/13095934-Wspolczesna-stylistyka-polska.html [dostęp: 18.08.2019].

Gierowski P., 2013: Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gierowski P., 2016: Strukturalizm czeski w Polsce. Posłowie. W: J. Baluch, P. Gierowski, red.: Czesko-polski słownik terminów literackich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gierowski P., 2018: Praski strukturalizm. Przekroje, miejsca, tożsamości. Kraków, Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda.

Gorczyńska M., 2009: „Dobra tradycja”: praskiego strukturalizmu ciągi dalsze. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (4), s. 167—184.

Jankovič M., 2008: Doslov. Průhledy k znakovému pojetí umĕní. W: J. Mukařovský: Umĕlecké dílo jako znak. Praga, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Kozłowska Z., 2007: O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Magnuszewski J., 1970: Przekłady. Literatura czeska i słowacka. „Rocznik Literacki”, s. 417—426.

Mayenowa M.R., red., 1966: Praska szkoła strukturalna w latach 1926—1948. Wybór materiałów. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mayenowa M.R., Pszczołowska L., red., 1957—1979: Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum.

Mukařovský J., 1970: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. J. Baluch, M.R. Mayenowa, J. Mayen, L. Pszczołowska, tłum. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Mukařovský J., 1981: Strukturalizm dla wszystkich. Rozmowa z prof. drem Janem Mukařovskim. J. Baluch, tłum. „Teksty”, nr 1, s. 176—182.

Mukařovský J., 2014: Zamierzone i niezamierzone w sztuce. A. Daszuta, tłum. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Mukařovský J., 2017: Studia semiologiczne. A. Daszuta, tłum. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Schmid H., 2011: „Třifázový model” českého literárnĕvĕdného strukturalismu. W: Eadem: Struktury a funkce. Výbor ze studií 1989—2009. Praga, Karolinum.

Sławiński J., 2002: Co nam zostało ze strukturalizmu? W: W. Bolecki, R. Nycz, red.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Warszawa, IBL PA.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


Żygadło-CzopnikD. (2020). „Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 259-273. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.05

Dorota Żygadło-Czopnik 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3255-5217
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.