Tom 10 Nr 1 (2020): Przekłady Literatur Słowiańskich T.10. Cz.1 / 2020 / Translations of Slavic Literatures Issue 10.1/2020PRZEKŁAD I PERYFERIE

W części pierwszej dziesiątego tomu publikujemy artykuły, które stanowią rezultat konferencji zatytułowanej „Peryferie i przekład”, zorganizowanej w dniach 11—13 października 2018 roku w Ustroniu. Zainteresowanie kategorią peryferyjności z jednej strony stanowi konsekwencję ponowoczesnego kryzysu wielkich narracji, z drugiej strony ma wymiar uniwersalny, ponieważ zjawiska peryferyjne (nieeksploatowane lub niedostrzeżone w kulturze) w każdej epoce przyciągały pisarzy i artystów. Autorzy prezentowanych artykułów tytułowy problem rozpatrują z wielu perspektyw i stanowisk badawczych, opierając się na zróżnicowanym materiale językowym. Wśród podejmowanych tematów znalazły się takie kwestie, jak: eksperyment w przekładzie; przekład jednego ze słowackich dialektów na standard językowy; dokonywane za pośrednictwem języka polskiego przekłady literatury angielskiej i literatury rosyjskiej na regionalny język kaszubski; problem polskiej recepcji literatury staroserbskiej; możliwość przekładu na język trzeci swoistego dialogu, jaki prowadzą ze sobą kanadyjscy poeci: francusko- i anglojęzyczny; problem potencjalnego przekładu literatury wyobrażonej z języka polskiego na język angielski; w dwóch odległych czasowo i przestrzennie przypadkach relacje między twórczością przekładową i twórczością własną; przekład powieści gejowskiej czy figury retorycznej onomatopei; problem literatury mniejszościowej oraz „literatury z kulturalnych peryferii”, która trafiła na salony; polska recepcja czeskiej myśli strukturalistycznej; przekład jako forma promocji oraz sytuacja, kiedy błędny przekład okazuje się sukcesem. Wśród autorów dzieł, których przekłady stały się tematami poszczególnych artykułów, znaleźli się między innymi (niektórzy z nich występują w podwójnej roli — autora dzieła oryginalnego i autora dzieła tłumaczonego): Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Michał Witkowski, Robert J. Szmidt, Jan Mukařovský, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, August Šenoa, Herta Müller, Jozef Kolarčik-Frantický, Edward D. Blodgett, Jacques Brault, Brina Švigelj-Mérat, a wśród tłumaczy: Julia Hartwig, August Šenoa, Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh, Susan Bassnett, Piotr Kuhiwczak, Andrij Bondar, Jasmin Novljaković, Enes Kišević, Maria Dąbrowska-Partyka, Aleksander E. Naumow, Radka Denemarková.

TRANSLATION AND PERIPHERIES

In Volume 10, Part 1, we publish articles collected from the conference “Peripheries and Translation”, held in Ustroń from 11 to 13 October, 2018. Interest in the category of peripherality is, on the one hand, a consequence of the postmodern crisis of grand narratives; on the other, it has a certain amount of ubiquity, because peripheral phenomena (left unexplored or unperceived in culture) have attracted writers and artists of every epoch. The authors of the articles here examine the problem from a number of perspectives and research positions, and the material under scrutiny is varied in terms of language. Among the topics they address are: experiment in translation; translation from one of the Slovakian dialects into the standard language; Polish-mediated translations of English and Russian literatures into the regional language of Kashubian; the problem of the Polish reception of Old Serbian literature; the possibility of translating into a third language the peculiar dialogue among Canadian poets in French and English; the potential of translating creative literature from Polish into English; relationships between a writer’s own work and translations, drawing from the example of two cases removed from each other in time and space; translation of gay novels and the rhetorical figure of the onomatopoeia; the problem of minor literature and of “literature from cultural periphery” which has found its way into literary salons [higher spheres]; Polish reception of Czech structuralist thought; translation as a form of promotion, and what happens when a flawed translation becomes a success. Among the authors (some appearing here in a double role, as author of both the original work and the translation) whose work’s translations have been examined are Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Michał Witkowski, Robert J. Szmidt, Jan Mukařovský, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, August Šenoa, Herta Müller, Jozef Kolarčik-Frantický, Edward D. Blodgett, Jacques Brault, Brina Švigelj-Mérat. Translators under consideration include Julia Hartwig, August Šenoa, Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh, Susan Bassnett, Piotr Kuhiwczak, Andrij Bondar, Jasmin Novljaković, Enes Kišević, Maria Dąbrowska-Partyka, Aleksander E. Naumow, Radka Denemarková.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

ARTYKUŁY

Stopka redakcyjna

Redakcja PLS
274