Sprawność w języku polskim 
dwujęzycznej młodzieży pochodzenia polskiego 
mieszkającej w AngliiAbstrakt

The author presents the results of a small survey into the Polish language skills of students of Polish origin residing in England. She starts by determining their level of language skills, then she compares the overall competences of young people born in England to those who came to the country a few years ago (competences are in terms of listening, reading comprehension and writing). The author analyzes in detail the results of the test and the effectiveness of the language teaching systems. The results allow her to draw a number of conclusions: the importance of bilingualism for children, that there is a rapid reduction in Polish language skills among adolescents who have come from Poland as well as the observation that for many children born overseas it is now too late to become fluent in their mother tongue.


Słowa kluczowe

bilingualism; language competence; language regression; semilingualism

Beardsmore H.B., 1982, Bilingualism. Basic Principles, Clevedon.

Bloomfield L., 1935, Language, London.

Byram M., Zarate G., 1997, Definitions, objectives and assessment of sociocultural competence, w: Byram M., Neuner G., Zarate G., eds., Sociocultural competence in language learning and teaching, Strasbourg.

Cieszyńska J., 2003, O dwujęzyczności polskich dzieci w Austrii, „Język Polski”, z. 2.

Cummins J., Swain M., 1986, Bilingualism in education, New York.

Dakowska M., 2008, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.

Dulay H., Burt M., Krashen S., 1982, Language two, New York.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Iluk J., 2000, Nauczanie bilingwalne: modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice.

Lipińska E., 2002, Dwujęzyczność dzieci na emigracji – jak ją osiągnąć?, „Przegląd Polonijny”, z. 4.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Mackey W.F., 1957, The description of bilingualism, „Journal of the Canadian Linguistic Association”, No 3.

Markowski A., red., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Skutnabb­-Kangas T., 1981, Bilingualism or not. The Education of Minorities, Clevedon.

Żydek­-Bednarczuk U., 2002, Sprawność językowa we współczesnej edukacji polonistycznej, w: Synowiec H., red., W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej, Katowice.

Żydek­-Bednarczuk U., 2012, Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (10).

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-02


Niesporek-SzamburskaB. (2020). Sprawność w języku polskim 
dwujęzycznej młodzieży pochodzenia polskiego 
mieszkającej w Anglii. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 155-166. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10219

Bernadeta Niesporek-Szamburska  bernadeta.niesporekszamburska@us.edu.pl
prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9935-6733

Językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół: językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, literatury dla dzieci i młodzieży, a także uczenia języka polskiego jako obcego. Od wielu lat przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. Autorka książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004), O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (2009, współautor: A. Kołodziej), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013); współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci Bawimy się w polski 1 (2009, 2012, 2013, 2014, wespół z A. Achtelik).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).