Konsumowanie weganizmu

Agata Sitko
https://orcid.org/0000-0002-6104-7115

Abstrakt

Obserwując rozwój rynku wegańskiego można zacząć się zastanawiać na ile to jest konsumowanie idei oraz do jakiego stopnia sama idea stała się towarem. Mając na uwadze rynkowe znaczenie weganizmu, artykuł odnosi się do takich pojęć jak towar (według definicji Karola Marksa) i konsumpcja symboliczna oraz zwróci uwagę na urynkowienie buntu (tu rozumianego jako sprzeciwianie się dominującej kulturze mięsożerców). Poruszona zostanie kwestia charakterystyki społeczeństwa konsumpcyjnego (definiowanego według Zygmunta Baumana). Natomiast Kat von D, która jest amerykańską celebrytką i weganką, posłuży jak przykład połączenia weganizmu i komercji. Artykuł nawiązuje też do kwestii akceptacji przedsiębiorstw komercyjnych, które mogą się przyczynić do stworzenia wegańskiego świata, a także rynkowego znaczenia samego weganizmu w XXI wieku.


Słowa kluczowe

moda wegańska; Kat von D; towar; kultura konsumpcji; biznes wegański

Baudrillard, Jean. The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage, 1998.

Bauman, Zygmunt. Konsumowanie życia. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Bauman, Zygmunt. Płynne życie. Przeł. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.

Beck, Valentin, Bernd Ladwig. “Veganism and Ethical Consumerism”. In Encyclopedia of Business and Professional Ethics, eds. Deborah C. Poff and Alex C. Michalos. Cham: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1_1286-1.

“Business and Food Sales”. https://www.vegansociety.com/news/media/statistics/business-and-food-sales (dostęp: 12.09.2022).

Clarke, David B. The Consumer Society and the Postmodern City. London: Routledge, 2003.

Cooney, Nick. Veganomics: The Surprising Science on What Motivates Vegetarians from the Breakfast Table to the Bedroom. New York: Lantern Books, 2015.

“Definition of Veganism”. https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism (dostęp: 23.09.2022).

Emerson, Ralph Waldo. “Self-Reliance”. https://math.dartmouth.edu/~doyle/docs/self/self.pdf (dostęp: 02.11.2022).

Fox, Katrina. “Vegan Initiatives Are Taking Off In The Corporate Workplace - - And It’s Good For Business”. Forbes. 06.07.2018. https://www.forbes.com/sites/katrinafox/2018/07/06/vegan-initiatives-are-taking-off-in-the-corporate-workplace-and-its-good-for-business/?sh=4a166de74274 (dostęp: 10.10.2022).

Giraud, Eva Haifa. Veganism. Politics, Practice, and Theory. London: Bloomsbury Academic, 2021.

Godfrey, Tony. Conceptual Art. London: Phaidon, 2008.

Goodman, Russell. “Transcendentalism”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2023 Edition. 12.09.2023. https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/transcendentalism/ (dostęp: 08.10.2022).

Heath, Joseph, Andrew Potter. Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć. Przeł. Hanna Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2010.

“History”. https://www.vegansociety.com/about-us/history (dostęp: 03.09.2022).

Holmes, Harry. “Veganism and the Pitfalls of ‘Ethical’ Consumerism”. Bright Green. 25.01.2019. https://bright-green.org/2019/01/25/veganism-and-the-pitfalls-of-ethical-consumerism/ (dostęp: 02.08.2023).

https://vondshoes.com/ (dostęp: 03.11.2022).

https://www.kvdveganbeauty.com/about-kvd (dostęp: 28.10.2022).

Iwański, Łukasz. „Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana”. Kultura i Społeczeństwo, nr 4 (2015): 3–22.

Jana, Rosalind. “Everything You Need to Know About Buying Vegan Fashion”. Vogue. 14.01.2021. https://www.vogue.fr/fashion/article/everything-to-know-about-vegan-fashion (dostęp: 05.11.2022).

Lee, Eun-Jung. “A Prototype of Multicomponent Brand Personality Structure: A Consumption Symbolism Approach”. Psychology & Marketing, vol. 30, iss. 2 (2013): 173–186. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20596 (dostęp: 20.12.2022).

Leenaert, Tobias. Jak stworzyć wegański świat. Podejście pragmatyczne. Przeł. Aleksandra Paszkowska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019.

Marks, Karol. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. T. 1. Przeł. Henryk Lauer, M. Kwiatkowski, J. Heryng, Ludwig Selen. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970.

Mętrak-Ruda, Natalia. Warzywa zjedz, mięso zostaw. Krótka historia wegetarianizmu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2022.

“New Book ‘Vegan Marketing Success Stories’ Explores Marketing Tactics for Vegan Businesses”. Vegconomist. 04.08.2022. https://vegconomist.com/marketing-and-media/vegan-marketing-success-stories-book/ (dostęp: 04.01.2023).

Park, Choong Whan, Deborah J. Macinnis, Joseph Priester, Andreas B. Eisingerich, Dawn Iacobucci. “Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers”. Journal of Marketing, vol. 74, iss. 6 (2010): 1–17. https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmkg.74.6.1 (dostęp: 12.12.2022).

Robbins, John. Diet for a New America. Novato, CA: New World Library, 2012.

Sexton, Alexandra E., Tara Garnett, Jamie Lorimer. “Vegan Food Geographies and the Rise of Big Veganism”. Progress in Human Geography, vol. 46 (2) (2022): 605–628.

Stewart, Kate, Matthew Cole. “Veganism Has Always Been More About Living an Ethical Life than Just Avoiding Meat and Dairy”. The Conversation. 07.01.2020. https://theconversation.com/veganism-has-always-been-more-about-living-an-ethical-life-than-just-avoiding-meat-and-dairy-129307 (dostęp: 01.08.2023).

Tschorn, Adam. “Kat Von D is Sorry about that Anti-Vaxx Post: ‘I was Completely Uninformed’”. Los Angeles Times. 13.03.2020. www.latimes.com/lifestyle/story/2020-03-13/kat-von-d-anti-vaxx-post-cosmetics-vegan-shoes (dostęp: 15.10.2022).

Žižek, Slavoj. “A Descent into the Maelstrom”. In Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbours, 10–16. London: Penguin, 2017.

Pobierz

Opublikowane : 2024-04-16


SitkoA. (2024). Konsumowanie weganizmu. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, 1-17. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2024.13.07

Agata Sitko  agata.sitko@humanitas.edu.pl
Akademia Humanitas w Sosnowcu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6104-7115

Agata Sitko – uzyskała stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz ukończyła studia podyplomowe z historii sztuki (Uniwersytet Śląski). Jej zainteresowania badawcze obejmują: thing theory – czyli rolę, jaką rzeczy i przedmioty odgrywają w literaturze i sztuce; tematykę gender/przekraczania granic genderowych w sztuce oraz animal studies i vegan studies. Ostatnie publikacje to: Sztuka mięs(n)a („Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura” 2019, nr 38), Rrose Sélavy. Duchamp Challenges Gender Stereotypes (w: Protest and Dissent: Conflicting Spaces in Translation and Culture, red. Agnieszka Pantuchowicz, Anna Warso, New York: Peter Lang, 2020) oraz Madam Knight on the Road. A Journal from Colonial America („The Polish Journal of Aesthetics” 2022, nr 65 (2): The Aesthetics of Travel). E-mail: agata.sitko@humanitas.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).