Śmierć małych drapieżców – „zwierzęce” pisarstwo Krystyny Kofty

Krzysztof Witczak
https://orcid.org/0000-0003-3114-3525

Abstrakt

The article presents the problem of animal death in the perspective of contemporary posthuman research in the field of animal studies. Manifestations of animal characters were discussed on the example of works by a contemporary Polish writer – Krystyna Kofta. Selected topics from Kofta’s works (Kot, Syf and Pawilon małych drapieżców) serve to illustrate the relationship between the fate of a woman and an animal as victims of patriarchal culture.


Słowa kluczowe

śmierć; zwierzęta; Kofta; drapieżnik

Abramowska, Janina. Pisarze w zwierzyńcu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Adorno, Theodor W. Teoria estetyczna. Translated by Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Barcz, Anna. „Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze”. Teksty Drugie, no. 1–2 (2013): 60–79.

Berger, John. „Po cóż patrzeć na zwierzęta?” In John Berger. O patrzeniu. Translated by Sławomir Sikora. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999: 7-39.

Bergson, Henri. Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha. Translated by Władysław Filewicz. Kraków: Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, 2012.

Brzozowski, Jacek. „Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne”. In Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, no. 6(48) (1979): 171–185.

Bucholc, Marta. „Wprowadzenie. O trwałości antropocentryzmu i paradoksach postantropocentrycznych w naukach społecznych”. In Pongo. Ludzie i zwierzęta. t. 6. Edited by Roman Chymowski, and Anna Jaroszuk. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014: 15–33.

Darwin, Karol: O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Translated by Zofia Mejlert, and Krystyna Zaćwilichowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1959.

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. Tysiąc plateau. Kapitalizm i schizofrenia 2. Translated by Joanna Bednarek Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.

Derrida, Jacques. “The Animal That Therefore I Am (More to Follow)”. Translated by David Wills. Critical inquiry. Vol. 28. no. 2 (2002): 380.

Fischer-Mirkin, Toby. Mowa stroju. Translated by Agnieszka Cioch. Warszawa: "Świat Książki" 1999.

Freud, Sigmund. Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków. Translated by Marcin Poręba and Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo "KR", 1993.

Gromadzińska, Małgorzata. „Czy feministki mogą się stroić, czyli o semiotyce stroju kobiecego w literaturze”. Teksty Drugie. no. 3-4 (1995): 173–180.

Haraway, Donna. „Manifest gatunków stowarzyszonych”. Translated by Joanna Bednarek at al. In Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Edited by Agnieszka Gajewska. Poznań Wydawnictwo Poznańskie, 2012: 241–260.

Iwasiów, Inga. „I Faustyna umrze…: o twórczości Krystyny Kofty”. Teksty Drugie, no. 3-4 (1995): 196–211.

Kafka, Franz. Aforyzmy z Zurau. Translated by Artur Szlosarek. Kraków: EMG 2007.

Kofta, Krystyna. Monografia grzechów. Z dziennika 1977-1989. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2006.

Kofta, Krystyna. Pawilon małych drapieżców. Warszawa: "Czytelnik", 1988.

Kofta, Krystyna. Wielką miłość tanio sprzedam. Warszawa: Rosner & Wspólnicy, 2003.

Kotyczka, Marzena. „Słowo wstępne”. In Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie. Ed. Marzena Kotyczka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014: 7–14.

Martuszewska, Anna, ed., Literacka symbolika zwierząt. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993.

Ortega y Gasset, Jose. Meditiations on Hunting. Bozeman: Wilderness Adventures Press, 1995.

Przybyła, Wiesław: „Kulturowa semantyka motywu zwierząt”. Teksty Drugie, no. 3 (2011): 238–252.

Śliwiak, Tadeusz. ***. In Miesięcznik Literacki, no. 4 (1977): 36.


Opublikowane : 2019-12-25


WitczakK. (2019). Śmierć małych drapieżców – „zwierzęce” pisarstwo Krystyny Kofty. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 275-285. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.22

Krzysztof Witczak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3114-3525

Krzysztof Witczak – mgr, doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę doktorską dotyczącą prozy Krystyny Kofty. Współautor książki Obcości. Szkice z filozofii i literatury (2017) oraz redaktor czterech monografii naukowych: Oblicza obcości, Ciała obce, Obce przestrzenie i Kultury obcości (2016).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).