Punktacja MEiN:

100

ISSN: 1508-6305 (Print) ISSN: 2544-3186 (Online) DOI: https://doi.org/10.31261/ERRGO

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

MLA

ER(R)GO jest międzynarodowym, dwujęzycznym, czasopismem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej - także kultury popularnej - ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje artykułów i jest dostępne w formule Open Access Gold. (WIĘCEJ o czasopiśmie...)

Zaproszenie do zgłaszania tekstów

Kolejny numer - 47 (2/2023) - humanistyka/humanistyka/humanistyka (pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego) (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer - 48 (1/2024) - humanistyka/humanistyka/humanistyka II (pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego) (kliknij, by przejść do CFP)

Kolejny numer - 49 (2/2024) - queerowa ruralność (pod redakcją gościnną Roberta Kuska i Wojciecha Szymańskiego) (kliknij, by przejść do CFP)

 

 
 

Pożegnanie Tadeusza Siernego

2022-12-03

Z wielką przykrością informujemy czytelników i sympatyków Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, iż w w niedzielę, 27 listopada 2022 roku odszedł od nas dr Tadeusz Sierny, prezes Wydawnictwa Naukowego „Śląsk", pierwszego wydawcy naszego czasopisma. Tadeusz Sierny zapisał się w kulturze polskiej jako znakomity humanista, ekspert-śląskoznawca, Redaktor Naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, którego entuzjazm i zaangażowanie nie tylko konsolidowały śląskie kręgi intelektualne i artystyczne, ale także spowodowały, że świat mógł ujrzeć Śląsk w perspektywie całej jego złożoności, poza uprzedzeniami i ponad nierzadko krzywdzącymi stereotypami. Jego ciepło i otwartość pozwoliły wielu twórcom -- poetom, powieściopisarzom, reportażystom -- zaistnieć na rynku wydawniczym, a jego badawcze pasje przyczyniły się istotnie do umocowania pozycji Wydawnictwa "Śląsk" jako jednej z najważniejszych nieuniwersyteckich wydawniczych oficyn naukowych w Polsce. Tadeusz był z nami od początku istnienia Er(r)go - i przez 31 numerów, jakie ukazały się od debiutu naszego czasopisma wspierał działania Redakcji najpierw zapewniając finansowanie i dystrybucję kolejnych numerów, a potem propagując Er(r)go wśród teoretyków literatury i kultury, ale także wielbicieli intelektualnych odkryć spoza kręgów akademickich. Tadeusz jest z nami także teraz -- i z nami pozostanie: logotyp "Śląska", którego Tadeusz był ikoną, widnieje na naszych okładkach i stronach redakcyjnych, przypominając wszystkim o Osobie, która przyczyniła się do rozwoju Er(r)go w pierwszych latach działania  czasopisma.

Najnowszy numer czasopisma, zatytułowany "tajemnica/hermeneutyka/aletheia" poświęcany pamięci dra Tadeusza Siernego, prezesa Wydawnictwa Naukowego „Śląsk", pierwszego wydawcy Er(r)go i człowieka, który zawsze nam sprzyjał.

Kolejny numer - 48 (1/2024) - humanistyka/humanistyka/humanistyka II (pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

2022-04-02

Kolejny numer - 48 (1/2024) - humanistyka/humanistyka/humanistyka II
(pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkała się propozycja podjęcia problematyki współczesnej humanistyki (humanistyka/humanistyka/humanistyka, nr 47 [2/2023]), Redakcja podjęła decyzję o poświęceniu temu zagadnieniu także kolejnego numeru czasopisma. (Kliking by przejść do CFP)

Kolejny numer - 49 (2/2024) queerowa ruralność (pod redakcją gościnną Roberta Kuska i Wojciecha Szymańskiego)

2022-04-01

Kolejny numer - 49 (2/2024) - queerowa ruralność
(pod redakcją gościnną Roberta Kuska i Wojciecha Szymańskiego)

Dominujący w studiach queerowych i gejowsko-lesbijskich oraz dobrze utrwalony kulturowo paradygmat myślenia o związkach między nieheteronormatywnością a miejscem kładzie nacisk na nierozłączność queerowych seksualności i wielkomiejskich przestrzeni. Studia kulturowe nad nieheteronormatywnością oraz jej historią niejednokrotnie opierały się na założeniu, że to właśnie (wielkie) miasto gwarantuje anonimowość i wyzwolenie. Jego ulice, place, parki i instytucje nowoczesnego życia miały być „naturalną” i jedyną przestrzenią queerową, w której może istnieć queerowe życie, kwitnąć queerowa kultura i gdzie istnieje możliwość wyrażania i utrwalania wachlarza nieheteronormatywnych pragnień i zachowań. Dla wielu badaczy i badaczek spod znaku miejskich studiów queerowych oraz gejowsko-lesbijskich miasto to obszar „mówienia pełnym głosem”, „spełnienia” i „bycia”, podczas gdy przestrzenie niemiejskie i wiejskie to synonimy „milczenia”, „represji” i przede wszystkim „niebycia”. (Kliknij tu, by przejść do CFP)  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ERIH Plus
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Scopus
  • EBSCO
  • MLA International Bibliography

SJR
0.101

MEiN
100

ICV
84,04

Pobieranie

CAŁY NUMER