Power Games: Towards the Rhetoric of Energy in Speculative Video Games

(article in English, abstract in English and Polish)


Abstrakt

"Gry władzy: w stronę retoryki energii w spekulatywnych grach wideo"

Artykuł przedstawia powiązania energii i gier wideo, będących jednym z najnowszych przedstawicieli mediów spekulatywnych, i stawia pytanie, na ile takie gry mogą poszerzać społeczną świadomość w kwestii  ekstraktywizmu oraz źródeł energii w antropocenie. W pierwszej kolejności artykuł rozpoznaje zaangażowanie mediów gier w szerszą problematykę kryzysu klimatycznego, którego ważnym aspektem są kwestie energetyczne. Następnie przedstawia kilka podejść analitycznych, które pomagają rozwikłać proceduralną retorykę energii w grach wideo. Na koniec proponuje wstępne pogrupowanie gatunków gier i ich potencjału w kontekście centralnego miejsca paliw i energii w grach spekulatywnych. Jako całość stanowi on wstępną mapę stanu energii w spekulatywnych grach wideo, a zatem przecięcia, które pozostają w dużej mierze niezbadane, i wykorzystuje kilka studiów przypadku do zilustrowania pewnych prawidłowości pojawiających się w dyskusjach na temat powiązania środowiska, gospodarki i energii w spekulatywnych grach wideo.


Słowa kluczowe

humanistyczne studia nad problematyką energii; antropocen; gry wideo; science fiction

Abraham, Benjamin. “What Is an Ecological Game? Examining Gaming’s Ecological Dynamics and Metaphors through the Survival-Crafting Genre.” Trace: A Journal of Writing, Media, and Ecology, no. 2 (October 2018).

Abraham, Benjamin, and Darshana Jayemanne. “Where Are All the Climate Change Games? Locating Digital Games’ Response to Climate Change.” Transformations, no. 30 (2017), 74–94.

Bogost, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.

Boyer, Dominic, and Imre Szeman. “The Rise of Energy Humanities.” University Affairs (blog), February 2, 2014. http://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/the-rise-of-energy-humanities/.

Costanza, Robert, Karim Chichakly, Virginia Dale, Steve Farber, David Finnigan, Kat Grigg, Scott Heckbert, et al. “Simulation Games That Integrate Research, Entertainment, and Learning around Ecosystem Services.” Ecosystem Services, 10 (December 1, 2014), 195–201. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.001.

Ferri, Gabriele. “Rhetorics, Simulations and Games: The Ludic and Satirical Discourse of Molleindustria.” International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 5, no. 1 (January 1, 2013), 32–49. https://doi.org/10.4018/jgcms.2013010103.

Golding, Daniel. “Putting the Player Back in Their Place: Spatial Analysis from Below.” Journal of Gaming & Virtual Worlds, 5, no. 2 (June 1, 2013): 117–30. https://doi.org/10.1386/jgvw.5.2.117_1.

Greenemeier, Larry. “Black Friday Warning: Video Games Waste Energy and Contribute to Global Warming.” Scientific American Blog Network, November 28, 2008. https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/black-friday-warning-video-games-wa-2008-11-28/.

Hamblin, Sarah, and Hugh C. O’Connell. “Blade Runner 2049’s Incongruous Couplings: Living and Dying in the Anthropocene.” Science Fiction Film and Television, 13, no. 1 (2020), 37–58.

Hocking, Clint. “Ludonarrative Dissonance in Bioshock.” Click Nothing, October 7, 2007. https://www.clicknothing.com/click_nothing/2007/10/ludonarrative-d.html.

Hutchinson, Rachael. Japanese Culture through Videogames. New York: Routledge, 2019.

Jasanoff, Sheila. “Imagined and Invented Worlds.” In Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power, edited by Sheila Jasanoff and Sang-Hyun Kim, 321–41. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

Jasanoff, Sheila, and Sang-Hyun Kim. “Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea.” Minerva, 47, no. 2 (June 26, 2009), 119. https://doi.org/10.1007/s11024-009-9124-4.

Johnson, Mark R. “Megastructures, Superweapons and Global Architectures in Science Fiction Computer Games.” In Economic Science Fictions, edited by William Davies, 237–57. London: Goldsmiths Press, 2018. https://www.amazon.com/Economic-Science-Fictions-PERC-Papers/dp/1906897689.

Jordan, Deborah. Climate Change Narratives in Australian Fiction. LAP Lambert Academic Publishing, 2014.

Macdonald, Graeme. “Improbability Drives: The Energy of SF.” Paradoxa, 26 (2014), 111–44.

Maher, Cian. “How Mass Effect Became One of the Best Video Game Universes Ever Made.” TheGamer, February 5, 2021. https://www.thegamer.com/mass-effect-lore-codex-universe/.

Mochizuki, Junko, Piotr Magnuszewski, Michal Pajak, Karolina Krolikowska, Lukasz Jarzabek, and Michalina Kulakowska. “Simulation Games as a Catalyst for Social Learning: The Case of the Water-Food-Energy Nexus Game.” Global Environmental Change, 66 (January 1, 2021): 102204. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102204.

Munkittrick, Kyle. “Why Mass Effect Is the Most Important Science Fiction Universe of Our Generation.” Gizmodo, February 27, 2012. https://gizmodo.com/why-mass-effect-is-the-most-important-science-fiction-u-5886178.

Priestman, Chris. “Factorio Is A Machine-Fetishist’s Best Friend.” Indie Statik, April 15, 2013. https://web.archive.org/web/20130425062337 / http://indiestatik.com/2013/04/15/factorio/.

Reckien, Diana, and Klaus Eisenack. “Climate Change Gaming on Board and Screen: A Review.” Simulation & Gaming, 44, no. 2–3 (April 1, 2013), 253–71. https://doi.org/10.1177/1046878113480867.

Salvini, G., A. van Paassen, A. Ligtenberg, G. C. Carrero, and A. K. Bregt. “A Role-Playing Game as a Tool to Facilitate Social Learning and Collective Action towards Climate Smart Agriculture: Lessons Learned from Apuí, Brazil.” Environmental Science & Policy, 63 (September 1, 2016): 113–21. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.05.016.

Sterczewski, Piotr. “Czytanie gry: o proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych.” Teksty Drugie, no. 138 (2012), 210–28.

Szeman, Imre. “On the Politics of Extraction.” Cultural Studies, 31, no. 2–3 (May 4, 2017), 440–47. https://doi.org/10.1080/09502386.2017.1303436.

Wagner, Aleksandra, and Damian Gałuszka. “Let’s Play the Future: Sociotechnical Imaginaries, and Energy Transitions in Serious Digital Games.” Energy Research & Social Science, 70 (December 1, 2020): 101674. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101674.

Wilson, Sheena, Adam Carlson, and Imre Szeman, eds. “Introduction: On Petrocultures.” In Petrocultures: Oil, Energy, and Culture, 3–19. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2017.

Wu, Jason S., and Joey J. Lee. “Climate Change Games as Tools for Education and Engagement.” Nature Climate Change, 5, no. 5 (May 2015), 413–18. https://doi.org/10.1038/nclimate2566.

Yaeger, Patricia. “Literature in the Ages of Wood, Tallow, Coal, Whale Oil, Gasoline, Atomic Power, and Other Energy Sources.” PMLA, 126, no. 2 (March 2011), 305–10. https://doi.org/10.1632/pmla.2011.126.2.305.


Opublikowane : 2022-06-25


FrelikP. (2022). Power Games: Towards the Rhetoric of Energy in Speculative Video Games. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 75-94. https://doi.org/10.31261/errgo.12332

Paweł Frelik  p.frelik@uw.edu.pl
University of Warsaw 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).