Grając w chorobę. Metafory i dosłowności choroby w grach wideo na przykładzie „The Elder Scrolls III: Morrowind"

Tomasz Gnat
https://orcid.org/0000-0002-9740-8314

Abstrakt

Susan Sontag otwiera analizę metaforyki chorób od metafory stanów zdrowia i choroby jako podwójnego obywatelstwa w granicznych państwach. Gry oferują nam przepustkę do reprodukcji i parafraz rzeczywistości, tak więc również w nich widzimy graniczne doświadczenie zdrowia/choroby. Warto jednak w tym momencie postawić pytanie, czy w rozrywce interaktywnej można odnaleźć przykłady przedstawień chorób, która nie funkcjonują jak metafora. Co za tym idzie, celem niniejszego eseju jest analiza metafor wprowadzonych w życie – życie wirtualne, ale być może właśnie dlatego pozwalające na więcej niż obserwację niebezpiecznego patogenu. Główną tezą tego eseju jest stanowisko, że gry przez podstawowy aspekt medium - interaktywność, często wychodzą poza “treść sentymentalną” reprezentacji choroby. Lub przynajmniej proces “sentymentalizacji” jest bardziej złożony i stanowi wypadkową wielu procesów, które składają się na doświadczenie rozrywki interaktywnej.


Słowa kluczowe

studia nad rozrywką interaktywną; nowe media; choroba

Bibliografia

Będkowska-Kopczyk, Agnieszka. “Przekleństwa jako przykład łamania tabu na podstawie języka polskiego i słoweńskiego oraz innych języków słowiańskich”. Język a Kultura 21 (2009), 209–224.

Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, tom 1, przeł. Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.

Deterding, Sebastian, José P. Zagal. Role-Playing Game Studies: Transmedia Foundations. New York: Routledge, 2018.

Frasca, Gonzalo. “Ludologists Love Stories, Too: Notes from a Debate that Never Took Place”. DiGRA ‘03 – Proceedings of the 2003 DiGRA International Conference: Level Up, 2 (2003). http://www.digra.org/digital-library/publications/ludologists-love-stories-too-notes-from-a-debate-that-never-took-place/ (22.02.2022).

Gilbert, Pamela K. Disease, Desire, and the Body in Victorian Women’s Popular Novels. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Juul, Jesper. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005.

Lombard, Matthew, Theresa Ditton. “At the Heart of It All: The Concept of Presence”, Journal of Computer-Mediated Communication 3, 2 (1997), https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x.

Murray, Janet. “Od gry-opowiadania do cyberdramy”. W: Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, red. Mirosław Filiciak, 63–77. Warszawa: SWPS Academica, 2010.

Nixon, Kari. Kept from All Contagion Germ Theory, Disease, and the Dilemma of Human Contact in Late-Nineteenth-Century Literature. Albany: State University of New York Press, 2020.

Reilly, Patrick. Bills of Mortality: Disease and Destiny in Plague Literature from Early Modern to Postmodern Times. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2015.

Ryan, Marie-Laure. Avatars of Story. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.

Sontag, Susan. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. Jarosław Anders. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.

Wald, Priscilla. Contagious: Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative. Durham: Duke University Press, 2008.

Źródła internetowe

Might and Magic Wiki, Character status. https://mightandmagic.fandom.com/wiki/Character_status (22.02.2022).

Might and Magic Wiki, “Efekty działające na postacie w Might and Magic VII: For Blood and Honor”. https://mightandmagic.fandom.com/pl/wiki/Efekty_dzia%C5%82aj%C4%85ce_na_postacie_w_Might_and_Magic_VII:_For_Blood_and_Honor (22.02.2022).

The Elder Scrolls, “Corprus”, https://elderscrolls.fandom.com/wiki/Corprus (22.02.2022).

Unofficial Elder Scrolls Pages, “Morrowind:Dagoth Gares”. https://en.uesp.net/wiki/Morrowind:Dagoth_Gares (22.02.2022).

Unofficial Elder Scrolls Pages, “Morrowind:Dreamer (NPC)”. https://en.uesp.net/wiki/Morrowind:Dreamer_(NPC) (22.02.2022).

Ludografia

Baldur’s Gate II (BioWare, 2000).

Diablo III: Reaper of Souls (Blizzard Entertainment, 2014).

Heroes of Might and Magic III (New World Computing, 1999).

Legend of Grimrock II (Almost Human Games, 2014).

Might and Magic VII: For Blood and Honor (New World Computing, 1999).

Northgard (Shiro Games, 2017).

Plague Inc. (Ndemic Creations, 2012).

Pathologic (Ice-Pick Lodge, 2005).

Pathologic 2 (Ice-Pick Lodge, 2019).

The Elder Scrolls III: Morrowind (Bethesda Softworks, 2002).

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-29


GnatT. (2023). Grając w chorobę. Metafory i dosłowności choroby w grach wideo na przykładzie „The Elder Scrolls III: Morrowind". Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (46), 81-96. https://doi.org/10.31261/errgo.13304

Tomasz Gnat  tomgnat@tlen.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9740-8314
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).