The New Humanities: In Search of Boundaries

(Przekład na język angielski/A Translation into English)

Agata Bielik-Robson
https://orcid.org/0000-0002-9638-6758
David Schauffler
https://orcid.org/0000-0003-4079-1903

Abstrakt

"Nowa humanistyka: w poszukiawniu granic"

Niniejszy artykuł podejmuje się próby przemyślenia kształtu oraz roli nowej humanistyki w kontekście filozofii podmiotowości. Zdaniem autorki, u podstawy nowej humanistyki nie stoi projekt oświeceniowy, lecz wpływ filozofii Martina Heideggera i jej krytyki nowoczesnej podmiotowości wraz z jej Machenschaft. Autorka wskazuje na fundamentalną pychę, której przeciwstawić stara się nowa humanistyka, starając się na nowo umieścić podmiot wewnątrz sztywnych granic. Myślenie nowohumanistycznie, a szczególnie posthumanistyczne, może jednak doprowadzić do powrotu przemocy przeciwko cywylizacji, której sama staje się krytyką. Kluczem do takiego odczytania, stają się dla autorki wnikliwe lektury Hölderlina oraz Adorna.


Słowa kluczowe

Nowa Humanistyka; Posthumanizm; Heidegger; Szkoła Frankfurcka; Michel Foucault; Jacques Derrida; Karol Marks; Martin Heidegger

Adorno, Theodor W. Minima Moralia. Reflections from Damaged Life. Translated by E.F.N. Jephcott. London: Verso, 1993.

Adorno, Theodor W. Notes to Literature, Volume 2. New York: Columbia University Press, 1992.

Agamben, Giorgio. Means without Ends: Notes on Politics. Translated by Cesare Casarino and Vincenzo Binetti. Minneapolis: Minnesota University Press, 2000.

Agamben, Giorgio. The Use of Bodies. Translated by Adam Kotsko. Stanford: Stanford University Press, 2015.

Benjamin, Walter. “Theses on the Philosophy of History.” Translated by Harry Zohn. In: Illuminations: Essays and Reflections, 253–264. New York: Schocken Books, 1988.

Derrida, Jacques. “Cogito and the History of Madness.” In: Writing and Difference. Translated by Alan Bass. Chicago: Chicago University Press, 1967.

Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. Translated by Peggy Kamuf. New York and London: Routledge, 1994.

Derrida, Jacques. The Animal That Therefore I Am. Translated by David Wills. New York: Fordham University Press, 2008.

Foucault, Michel. “What is Enlightenment?” In: The Foucault Reader. Edited by Paul Rabinow. New York: Pantheon Books, 1984.

Heidegger, Martin. Introduction to Metaphysics. Translated by Gregory Fried and Richard Polt. New Haven: Yale University Press, 2014.

Horkheimer, Max and Theodor W. Adorno. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Translated by Edmund Jephcott. Stanford: Stanford University Press, 2002.

Latour, Bruno. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Translated by Catherine Porter. Cambridge: Harvard University Press, 2004.

Latour, Bruno. We Have Never Been Modern. Translated by Catherine Porter. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Levinas, Emmanuel. Difficult Freedom: Essays on Judaism. Translated by Seán Hand. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990.

Schwarzschild, Steven. “The Lure of Immanence.” In: The Pursuit of the Ideal. Jewish Writings of Steven Schwarzschild. Albany: SUNY Press, 1990.

Sloterdijk, Peter. Sphären. Band III: Schäume. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004.

Vogel, Steven. Against Nature: The Concept of Nature in Critical Theory. Albany: SUNY Press, 1996.


Opublikowane : 2022-06-25


Bielik-RobsonA., & SchaufflerD. (2022). The New Humanities: In Search of Boundaries. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 199-215. https://doi.org/10.31261/errgo.13804

Agata Bielik-Robson 
Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9638-6758
 
Agata Bielik-Robson jest filozofką, profesorką katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a także Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jej zainteresowania badawcze obejmują filozofię podmiotu, teorię literatury oraz filozofię religii. Jest autorką licznych książek, w tym Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości (2000), Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008) czy The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction (2011).

David Schauffler  david.schauffler@us.edu.pl
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4079-1903

Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Polska


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).