Pokarm i praca. Zjadanie epistemologiiAbstrakt

Tadeusz Rachwał

 

 

Food and Labour. Eating Epistemology

Summary

Food exists, so to speak, epistemologically, its actual existence ending in the process of digesting which, in turn, transforms food, at least partly, into ourselves. All this boils down to a simple statement of the fact that we cannot live without food, without consuming the nourishing outside which, for some reason, we simultaneously exclude as irrelevant to the epistemological constitution of ourselves. Man, the subject and object of Alexander Pope's well known "knowing thyself', for example, is, again for some reason, posited away from, and above food and eating as an inconsumable, permanent entity that itself does eat, but only for sustenance whose task it is to sustain productivity, including the production of food. This production has become a culturally gendered activity. If, as Thorstein Velben claims, in the predatory order of things it was "the office of men to consume what the women produce," with the rise of the modern bourgeois subject it is the masculine which becomes responsible for pro­duction, while the mob and the aristocracy, gendered as feminine, acquire the qualities of passivity resulting in the inability to function by themselves, even to properly feed themselves.


Pobierz

Opublikowane : 2002-01-01


RachwałT. (2002). Pokarm i praca. Zjadanie epistemologii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2106

Tadeusz Rachwał  trachwal@swps.edu.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; Instytut Anglistyki  Polska
Tadeusz Rachwał, prof. zw dr hab., prowadzi interdyscyplinarne badania nad literaturą i kulturą angielskiego obszaru językowego w świetle współczesnych teorii krytycznych. Dotyczą one kulturowych funkcji zmian paradygmatów i sposobów postrzegania na pozór uniwersalnych kategorii (takich jak natura, praca, władza, dominacja, niepewność, rozwój) w dyskursach filozofii, literatury, sztuki, estetyki. Zajmuje się także komparatystyką literacką, społecznymi aspektami twórczości artystycznej oraz szeroko pojętą antropologią kultury.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).