Dialektyka żarłoczności, albo o pustych trzewiach nienasyconego rozumuAbstrakt

David Schauffler

The Dialectic of Gluttony, or The Empty Stomach of Insatiable Reason

Summary

The radical physiological limits imposed upon the gross human appetites is compensated for by their constant recurrence. The very meaning of an appetite seems to be necessarily connected with the ideas of repletion and repetition, the sense of a continual process of desire and its fulfillment. The immediate and repetitive satisfaction of the individual appetite is mirrored by the general socio-economic activity of the fulfillment of the stipulated needs of the public, a process which likewise contains a dialectical relationship between the (re)occurence of the appetite and its satisfaction. The socio-economic level of this dialectic has received considerable attention. The paper intends to reexamine its connection to the individual, or microappetitive, dialectic, which the Author calls the dialectic of gluttony, and thereby to further draw attention to another repetitive process, another cycle of desire and fulfillment, and that is dialectical criticism itself.


Pobierz

Opublikowane : 2002-01-01


SchaufflerD. (2002). Dialektyka żarłoczności, albo o pustych trzewiach nienasyconego rozumu. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2107

David Schauffler  david.schauffler@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Języka Angielskiego  Stany Zjednoczone

David Schauffler is Senior Lecturer at the University of Silesia.

David Schauffler jest starszym wykładwcą na Uniwersytecie Śląskim.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).