Nie smakuj zła. Groza jamy ustnej w starożytnym RzymieAbstrakt

Alice Weinreb

Taste no Evil: The Dangers of the Mouth in Ancient Rome

 

Summary

The essay grapples with the erotic overtones of culinary literature of Ancient Rome. By compiling a wide range of sources, including poetry, drama, and historical writings, the author attempts to reconstruct the metaphoric and symbolic values of the Roman food-world. Locating this world around the problematic construction of an elite Roman masculinity, she argues that the mouth became both literal and metaphoric center of manliness, and ultimately thus Roman-ness. Because of its liminal position on the body and its vague gender identity and attri­butes, the construction of the os impurum, the mouth polluted by contact with the world of sexuality and food, haunts much of the Roman writing. Embodying a dangerous bridge between sexual pleasure and gustatory pleasure, the mouth, envisioned as cause and effect of oral sex and oral consumption, was posited as a profound threat and a main site of vulnerability for the masculine body. Descriptions of feasts, criticisms of table manners, recipes, and erotic verse, all are woven together to locate the mouth at the heart of the literary Roman self, and present to the modem reader a startlingly graphic and disturbing vision of the erotic and grotesque body.


Pobierz

Opublikowane : 2002-01-01


WeinrebA. (2002). Nie smakuj zła. Groza jamy ustnej w starożytnym Rzymie. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2109

Alice Weinreb  aweinreb@luc.edu
Loyola University Chicago  Stany Zjednoczone
Alice Weinreb (PhD, University of Michigan, 2009; M.A., Humboldt Universität zu Berlin, 2003; B.A., Columbia University, 1999) is Assistant Professor of History at Loyola University Chicago where she teaches courses in twentieth-century Europe, the history and politics of food in Europe, the Holocaust, and European environmental history. Prof. Weinreb's dissertation was awarded the Fritz Stern Prize by the German Historical Institute for the best North American dissertation in German History (2010), the Arthur Fondiler Dissertation Award for Best History Dissertation at the University of Michigan (2009), and the Social Science Research Council Book Fellowship to support the timely completion of a first scholarly manuscript (2010-2011). Her forthcoming book, Modern Hungers: Food, War, and Germany in the Twentieth Century, brings together the history of state policies, famine and mass violence, and everyday food preparation and consumption, in order to trace the history and legacies of the two World Wars and the Cold War. Weinreb’s articles have appeared in Central European History, German Studies Review, Bulletin of the German Historical Institute, and Zeitschrift für Körpergeschichte, as well as being included in several anthologies. Her second book will examine the postwar environmental movement in West Germany and the rise of a specifically German definition of a clean and healthy environment.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).