Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsaAbstrakt

Katarzyna Ancuta

A Landscape with a Slaughterhouse in the the Background. Horror or the Art of Meat

 

 

Summary

The presented article reconsiders contemporary Horror in terms of a MEATaphor, that is a metaphor of meat. The article draws on Modem Horror's fascination with such themes as the body, flesh, carnality, physicality, monstro­sity, mutation, or bio-technology, all of which being, in fact, the representation of meat. Due to its interest in the human body, always treated instrumentally, Modem Horror has been frequently referred to as "meat-horror." The article examines the "meat" content of Modem Horror and the argument is divided into three parts discussing the notions of meat as food, meat as flesh, and meat as the abject female body respectively. The first part is concerned with meat consumption (including human meat) and centres on a number of cannibalistic themes of both explicit and implicit nature. The second part touches on the questions of carnality and sexuality, as well as anatomy and bodily transformations, and generally refers to the sphere of human biology. Finally, the third part concentrates on the images of the female body as the abject territory for both men and women. It evaluates Modem Horror texts from a gender perspective discussing the notion of the monstrous feminine and deconstructing anorexia nervosa.


Pobierz

Opublikowane : 2002-01-01


AncutaK. (2002). Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2112

Katarzyna Ancuta  kancuta@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Dr Katarzyna Ancuta is a lecturer at the Graduate School of English at Assumption University in Bangkok, Thailand. Her research interests tend to focus on contemporary cultural manifestations of the Gothic, particularly in such areas as popular fiction, comics and graphic novels, multimedia and performance art, film and video, theatre, music and dance, fashion and alternative lifestyles. Most of her publications are concerned with the interdisciplinary contexts of contemporary Gothic and Horror, and recently with (South)-East Asian (particularly Thai) cinema and supernatural anthropology. She is also involved in a number of film-related projects in South-East Asia.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).