Danie letnie, lecz w zasadzie lekkostrawneAbstrakt

Marcin Sarnek's review of "Food, Drink and Identity. Cooking, Eating and Drinking in Europe since the Middle Ages," edited by Peter Scholliers(2001).

Pobierz

Opublikowane : 2002-01-01


SarnekM. (2002). Danie letnie, lecz w zasadzie lekkostrawne. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2118

Marcin Sarnek  marcin.sarnek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Tytuły i stopnie naukowe

2006 - stopień doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Tytuł rozprawy: Wrażliwość na sekret. Obecność kryptografii i skrytości we współczesnej kulturze amerykańskiej (Sensitive to the secret: the presence of cryptography and secrecy in contemporary American culture). Promotor: prof. dr hab. Ewa Borkowska
1999 - stopień magistra. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab. Ewy Borkowskiej, pt. "On the trail of the Theory. Conspiracy Theories - Conspiracy Universe". ("Na Tropie teorii. Teorie spisku, wszechświat spisku.")

Zainteresowania badawcze

współczesne i historyczne dyskursy technologii / technologia a kultura
dyskurs "praw autorskich" w kontekście kulturowym
prywatność w kontekście kulturowym, "prawo do prywatności"
historia i kultura polityczna USA
historia jazzu
studia cyberkulturowe
‘spiskowe teorie dziejów’ w kontekście kulturowym, zwłaszcza zabójstwo JFKWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).