Ideologia wielokulturowości - kontekst filozoficzny i politycznyAbstrakt

Andrzej Szahaj

"The Ideology of Multiculturalism —

a Philosophical and Political Context"

The ideology of multiculturalism was born in the 1980's although its earliest traces go back to Horace Kallen's notion of cultural pluralism introduced in 1925. In the context of multiculturalism Szahaj explores Charles Tay­lor's views with particular emphasis on his notion of "the politics of recognition" — as well as Will Kymlicka's insistence on the necessity to respect and recognise other cultures. Also, Szahaj offers an overview of social, political and educational consequences of multiculturalism in the United States of the 1980's and 1990's. He sees the value of multiculturalism in its exposure of the illusions of assimilationism and its attendant mechanisms of political and economic oppression. However, Szahaj is wary of multiculturalism's pitfalls which include its pro­blematic understanding of culture as such and its underlying assumption of the equality of all cultures (which leads to relativism). Thus he concludes, following Richard ]forty's position presented in his essay "The Unpatrio­tic Academy", that multiculturalism is acceptable only in its moderate version which assumes respect for other cultures and their differences, without antagonising particular social groups and reversing the already existing social hierarchies.


Pobierz

Opublikowane : 2003-01-01


SzahajA. (2003). Ideologia wielokulturowości - kontekst filozoficzny i polityczny. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (6). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2150

Andrzej Szahaj  szahaj@uni.torun.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii  Polska
Andrzej Szahaj, ur. w 1958 w Bydgoszczy (na Szwederowie), prof. dr hab., dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK.
Studia:
Kulturoznawstwo, UAM w Poznaniu (1976 – 1980).
Doktorat w zakresie filozofii: Kultura a komunikacja społeczna. Krytyczna teoria społeczeństwa Jürgena Habermasa w świetle społecznoregulacyjnej teorii kultury (1988)
Habilitacja w zakresie filozofii (Instytutu Filozofii UAM, 1996) na podstawie pracy Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm (Wrocław: Lepoldinum 1996, seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej),
Profesor UMK – 1997, tytuł naukowy profesora – 2001,
Stanowisko prof. zwyczajnego - 2005,
Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
Autor ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych i popularyzatorskich drukowanych na łamach m.in. „Odry”, „Twórczości”, „Przeglądu Politycznego” oraz „Europy – tygodnika idei”
Tłumacz literatury naukowej z języka angielskiego,
Mieszka w Toruniu.
Zainteresowania naukowe:
filozofia polityki, filozofia kultury, neopragmatyzm, postmodernizm, teoria krytyczna, filozofia interpretacjiWłaścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).