Ku archeontologii martwego ciała. (Kontemplacyjne podejście do przeszłości)Abstrakt

Ewa Domańska

Towards an Archeontology of the Dead body (A Contemplative Approach to the Past)

Ewa Domaiiska distinguishes a distinct contemplative approach to the past which — unlike doc­umentary, commemorative or 'oral evidence' approaches — undertakes, among other things, reflec­tion on various aspects of the dead body's existence and functioning. She traces the facets of 'end-ism' in historical reflection, which is increasingly skeptical of the prospects of historiography characterised by anthropocentrism, ethnocentrism, eurocentrism and phallocentrism. Thus many scholars think that present-day historiography should first of all study historians — their motivations, sponsors and backgrounds. Those who want the Third Millennium to be a new beginning for histo­riography postulate that scholars should give more thought to death, the deceased and their corpses. Domaflska's claim is that in future-oriented human sciences questions concerning the past cannot be answered until we refer to ontology, to those thinkers who — like Martin Heidegger — study exist­ence, death and the issue of being.


Słowa kluczowe

ideologemy końców i nowych/innych początków; kres historii a myślenie o przeszłości; tworzenie potencjalności; zwrot ontologiczny; prymat pytań o byty i bycie (Sein) nad pytania o wiedzę; archeologia heideggerowska/archeologia kontemplacyjna; archeontolog

Pobierz

Opublikowane : 2009-01-01


DomańskaE. (2009). Ku archeontologii martwego ciała. (Kontemplacyjne podejście do przeszłości). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (18/19). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2535

Ewa Domańska  errgo@us.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny; Instytut Historii  Polska
Prof. dr hab. Ewa Domańska, teoretyk i historyk historiografii, autorka licznych publikacji dotyczących najnowszych kierunków badań humanistycznych i nurtów nauk społecznych. Interesuje się niekonwencjonalnymi tendencjami w badaniach historycznych i interdyscyplinarnością refleksji nad kształtem dziejów. Prowadzi także studia porównawcze nad teorią nauk humanistycznych i społecznych w perspektywie humanistyki ekologicznej oraz posthumanistyki"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).