Powroty do <i>close reading</i> we współczesnych lekturach literatury XX wiekuAbstrakt

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Katedra Krytyki Współczesnej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

The Return of Close Reading in Contemporary Interpretations of 20th Century Literatures

Abstract 

The present article offers an insight into contemporary discussions concerning the category of close reading. It is in such a context that the author is able to shed light upon the special status of such forms of contemporary literary criticism that do not attempt to change paradigms, but rather are organized by gestures of corrections and reconfiguration. Postulating the “return of close reading,” the author departs from the basic tenets of New Criticism to illustrate some of the more recent concepts of what close reading is today and how they affect the interpretation of contemporary works of literature and, by extension, texts of culture.

Keywords: close reading, New Criticism, interpretation, 20th century literature

Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku 

Streszczenie 
Artykuł skupia się na próbie opisania współczesnych dyskusji na temat kategorii close reading. Jednocześnie autor tekstu zwraca uwagę na szczególny status współczesnych badań literackich, którym nie tyle zależy na zmianach paradygmatów, ile dynamice rewizyjnych korekt, przesunięć i rekonfiguracji.

Słowa kluczowe: close reading, Nowa Krytyka, interpretacja, literatura XX wieku.

 

Słowa kluczowe

close reading; Nowa Krytyka; interpretacja; literatura XX wieku

Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry, Houghton Mifflin Harcourt, New York 1947.

Reuben A. Brower, The Fields of Light: An Experiment in Critical Reading, New York 1951.

David Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, przeł. Anna Tenczyńska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. Tomasz Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Terry Eagleton, How to Read a Poem, Blackwell Publishing, Malden–Oxford 2007.

Terry Eagleton, Jak czytać literaturę, przeł. Anna Kunicka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

Rita Felski, Modernist Studies and Cultural Studies: Reflections on Method, „Modernism/modernity” 2003, 3/2003, nr 10.3.

Hugh Kenner, The Pound Era, University of California Press, Berkeley 1971.

Michał Paweł Markowski, Formalizm amerykański – New Criticism, w:

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Jakub Momro, Krytyka – pomiędzy erosem i poznaniem, „FA-art” 2008, 1/2008, nr 71.

Franco Moretti, Conjectures on World Literature, „New Left Review” 2000, nr 1.

Ryszard Nycz, Wprowadzenie. Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.

John Crowe Ransom, Krytyka jako czysta spekulacja, przeł. Małgorzata Szpakowska, w: Nowa Krytyka. Antologia, wstęp i oprac.

Zdzisław Łapiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.

Marjorie Perloff, Hugh Kenner and the Invention of Modernism, „Modernism/modernity” 2005, 3/2005, nr 12.3.

Marjorie Perloff, Zróżnicowane czytanie, przeł. Tomasz Cieślak-Sokołowski, „Wielogłos” 2011, 1/2011, nr 9.

Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.

Elżbieta Rybicka, Zwrot topograficzny w badaniach literackich, w: Kulturowa teoria literatury, t. 2, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012.

Mark Wollaenger, Introduction, w: The Oxford Handbook of Global Modernisms, red. Mark Wollaeger, Matt Eatough, Oxford University Press, Oxford 2012.


Opublikowane : 2017-06-15


Cieślak-SokołowskiT. (2017). Powroty do <i>close reading</i&gt; we współczesnych lekturach literatury XX wieku. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(34). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5006

Tomasz Cieślak-Sokołowski  tomasz.cieslak-sokolowski@uj.edu.pl
Katedra Krytyki Współczesnej Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński  Polska

Tomasz Cieślak-Sokołowski – adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, krytyk i historyk literatury. Autor książek „Mój wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (2004), Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (2011). Współredaktor (wraz z Dorotą Kozicką) tomów Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: między rynkiem a uniwersytetem (2007), Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności (2011). Z Kacprem Bartczakiem przełożył książkę Marjorie Perloff Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki (2012, wyd. 2014). Członek redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, redaktor prowadzący „Nowej Dekady” (serwisu krytycznego).

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).