Les formes de persuasions dans le discours de Greta Thunberg [Formy perswazji w przemówieniu Grety Thunberg]

Christine Martinez
https://orcid.org/0000-0001-5847-3933

Abstrakt

Artykuł analizuje formy perswazji w dyskursie Grety Thunberg oraz krytykę jej przemówienia w tekstach dziennikarskich dostępnych online. Wyróżnia się trzy poziomy dyskursywne: logos, ethos i pathos, a także cztery elementy dyskursu perswazyjnego, tj. exordium, narrację, potwierdzenie i zreasumowanie. Analizując przemówienie w wersji tekstowej oraz nagrania wideo (w celu zbadania języka niewerbalnego), pokazujemy brak równowagi między trzema składnikami triady perswazyjnej. Poddane analizie zostają także elementy przemówienia, w których znajdziemy formuły patosu. W podsumowaniu potwierdzamy, że pomimo kontrowersji i mieszanego odbioru dyskurs Grety Thunberg jest perswazyjny dzięki pewnym jego komponentom.


Słowa kluczowe

dyskurs ekologiczny; formuły patosu; perswazja; triada perswazyjna

Bibliographie

Armogathe, J.-R. (2008). Plaire, instruire et édifier : les traits spécifiques de la rhétorique de la chaire. Littérature 1(149), 45–55.

Amossy, R. (2011). Des sciences du langage aux sciences sociales : l’argumentation dans le discours. A contrario 16(2), 10–25.

Bakhtine, M. (1979)(1984). Esthétique de la création verbale. Gallimard.

Declerq, G. (1992). L’art d’argumenter. Structures rhétoriques et littéraires. Éd. Universitaires.

Ildefonse, F. & Lallot, J. (2017). Grec logos : premières approches philosophiques et grammaticales de l’énoncé. Langages 1(205), 73–86.

Jacques, F. (1982). L’espace logique de l’interlocution. PUF.

Knape, J. (2008). Les formules du pathos selon Aby M. Warburg. Littérature 1(149), 56–72.

Lévi-Strauss, C. (1971). Mythologiques IV. L’homme nu. Plon.

Merle, M. (2018). La main : fonction et symbole. Hegel 1(1), 97–106.

Pachocińska, E. (2000). La réalisation de l’intention persuasive dans le discours polémique : approche énonciative. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pécheux, M. (1975). Les vérités de la Palice. Linguistique, sémantique, philosophie. Maspero.

Wagener, A. (2020). Internet contre Greta Thunberg : une étude discursive et argumentative. Argumentation et Analyse du Discours, 25 [Online].

Dictionnaires

Le Larousse en ligne – https://www.larousse.fr

Le Robert en ligne – https://dictionnaire.lerobert.com

Sites Internet

https://jeromegodefroy.medium.com/greta-thunberg-la-minou-drouet-écolo-15dd713280c9

https://www.france24.com/fr/20190923-greta-thunberg-onu-climat-enfance-jeunes-reves

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/28/greta-thunberg-l-icone-climatique-qui-dechaine-la-vindicte_6013397_3244.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/23/ouverture-du-sommet-de-l-onu-sur-l-urgence-climatique_6012719_3244.html

https://www.lepoint.fr/politique/suivre-greta-thunberg-aggraverait-le-rechauffement-climatique-23-07-2019-2326080_20.php

https://www.youtube.com/watch?v=W4e5l-XUmfl


Opublikowane : 2023-12-29


MartinezC. (2023). Les formes de persuasions dans le discours de Greta Thunberg [Formy perswazji w przemówieniu Grety Thunberg]. Forum Lingwistyczne, 11(2), 1-10. https://doi.org/10.31261/FL.2023.11.2.11

Christine Martinez  christine.martinez@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5847-3933
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).