ZASADY KWALIFIKOWANIA TEKSTU DO DRUKU

 1. Nadesłane teksty są wstępnie kwalifikowane do druku przez komitet redakcyjny czasopisma. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem pisma oraz poprawność przygotowania redakcyjnego (zgodność z zaleceniami edytorskimi).
 2. Komitet wskazuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor).
 3. Recenzje są obustronnie anonimowe: redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych i autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
 4. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www czasopisma. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej formie, wymaga poprawek i uzupełnień, czy też nie spełnia wymogów tekstu naukowego i nie nadaje się do druku.
 5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów rocznika publikowana jest na stronie www pisma.
 6. Po zapoznaniu się z dwoma recenzjami komitet redakcyjny podejmuje decyzję co do druku:
  a)
  w przypadku recenzji z konkluzją pozytywną są one kierowane do autora z prośbą o ewentualne ustosunkowanie się do uwag krytycznych.  Autor ma dwa tygodnie na odesłanie poprawionego / uzupełnionego tekstu.
  b)
  w przypadku sprzecznych recenzji (jedna zakończona konkluzją negatywną, druga pozytywną), a także w innych uzasadnionych wypadkach decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do druku należy do komitetu redakcyjnego.
 7. Sekretarz naukowy redakcji w terminie tygodniowym od wpłynięcia recenzji komunikuje autorowi decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu oraz przekazuje tekst recenzji.