ZASADY KWALIFIKOWANIA TEKSTU DO DRUKU I PROCES RECENZJI

1. Nadesłane teksty są wstępnie recenzowane przez Redakcję. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem pisma, jakość merytoryczna oraz poprawność przygotowania redakcyjnego (zgodność z zaleceniami edytorskimi).

2. Najpóźniej po upływie dwóch tygodni od zgłoszenia tekstu autor otrzymuje za pośrednictwem systemu OJS informację o wynikach kwalifikacji wewnętrznej.

3. Redakcja wskazuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor). Redakcja przy wyborze recenzentów dba o to, by uniknąć wystąpienia konfliktu interesów między autorem i recenzentem (np. zależność służbowa, bliskie stosunki osobiste, stosunki pokrewieństwa etc.).

4. Recenzje są obustronnie anonimowe: Redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych oraz innych danych pozwalających na identyfikację autora. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.

5. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www czasopisma (formularz recenzji - wzór). Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją:

- artykuł może być opublikowany bez zmian
- artykuł może być opublikowany po dokonaniu zmian sugerowanych przez recenzenta
- poprawiona wersja artykułu musi być skierowana do akceptacji recenzenta
- artykuł nie nadaje się do publikacji.

6. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest na stronie www pisma.

7. Po otrzymaniu recenzji redaktor naukowy numeru przekazuje je autorowi.

8. Po zapoznaniu się z dwoma recenzjami Redakcja podejmuje decyzję co do druku:
a) jeśli obie recenzje zakończone są konkluzją pozytywną bez wskazania uwag, tekst jest przyjmowany do druku, a autor ma obowiązek przesłania niezanonimizowanej wersji tekstu w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania recenzji,

b) jeśli którakolwiek z recenzji zakończona jest konkluzją pozytywną, lecz recenzenci przesłali uwagi, to autor ma obowiązek przesłania niezanonimizowanej wersji tekstu wraz z naniesionymi poprawkami/uzupełnieniami lub odniesieniem się do uwag (w trybie Śledź zmiany) w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania recenzji. Autor powinien przesłać także pełny plik, w którym usunięte zostały wszelkie uwagi i komentarze (tzw. „wyczyszczony”). Dodatkowo autor przygotowuje odpowiedź na uwagi recenzenta w postaci odrębnego pliku (do pobrania: tutaj), który zostanie przekazany recenzentowi.

c) w przypadku sprzecznych recenzji (jedna zakończona konkluzją negatywną, druga pozytywną), a także w innych uzasadnionych wypadkach tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta.