ZASADY ETYCZNE

ETYKA PUBLIKACJI ZALECENIA DLA AUTORÓW

 1. Procedura recenzowania tekstów uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).
 2. Autorzy nadsyłają oryginalne artykuły naukowe oparte na przeprowadzonych przez siebie badaniach.
 3. Wszyscy Autorzy opracowania powinni zostać wymienieni.
 4. Autor publikacji powinien zamieścić w niej informację o wszystkich osobach i instytucjach, które przyczyniły się do powstania publikacji (w formie wkładu merytorycznego, rzeczowego, finansowego, etc.).
 5. Każdy nadesłany test podlega określonej przez redakcję procedurze recenzowania.
 6. Po otrzymaniu recenzji Autor jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wskazanych usterek, uwzględnienia uwag recenzentów, jeśli je zaakceptował. Jeśli zmiany są zbyt duże, redakcja może przesłać tekst do powtórnej recenzji.
 7. Wraz z ostateczną wersją opracowania Autor składa dwa oświadczenia. W pierwszym ustosunkowuje się do recenzji i oświadcza, czy uwzględnia sugestie zawarte w recenzji. Jeśli nie uwzględnia uwag i sugestii recenzenta, musi uzasadnić swoją decyzję. W drugim oświadczeniu zaznacza, czy artykuł jest jego dziełem oryginalnym, czy już wcześniej ukazał się drukiem, czy wykorzystany materiał ilustracyjny jest jego dziełem (załączniki oświadczeń dostępne pod adresem http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991).
 8. Dopuszcza się możliwość przyjęcia już opublikowanego tekstu, jeżeli jest to pierwsze tłumaczenie innojęzycznego oryginału na język polski lub na jeden z języków kongresowych.
 9. Jeśli Autor zauważy istotne błędy w swojej publikacji, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Redakcję, dołączając tekst erraty.
 10. Autorzy zobowiązani są do unikania konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych nienaukowych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.

ETYKA PUBLIKACJI: ZALECENIA DLA RECENZENTÓW

 1. Procedura recenzowania tekstów uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej, dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi Autor.
 3. Recenzje są obustronnie anonimowe: redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych i autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www. czasopisma. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej formie, wymaga poprawek i uzupełnień, czy też nie spełnia wymogów tekstu naukowego i nie nadaje się do druku.
 4. Jeżeli zaistnieje możliwość konfliktu interesów Recenzent winien poinformować o tym fakcie Redakcję.
 5. Redakcja upewnia się, że wszystkie ustalenia i oceny w procesie recenzowania są obiektywne. Krytyka autora, nie tekstu, jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrazić swoje poglądy, popierając je argumentami.
 6. zacytowane. Świadomi potencjalnych problemów etycznych w pracy zwracają na nie uwagę Redakcji, w tym na wszelkie istotne podobieństwa lub pokrywanie się stwierdzeń lub badań między rozpatrywanym artykułem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem, o którym Recenzenci posiadają osobistą wiedzę. Każdemu stwierdzeniu, które zostało wcześniej ogłoszone drukiem, powinno towarzyszyć odpowiednie cytowanie. Redaktor ściśle przestrzega tych zasad.
 7. Recenzowane artykuły są traktowane jako dokumenty poufne. Recenzentom nie wolno udostępniać recenzji ani informacji o danym artykule oraz bezpośrednio kontaktować się z autorami. Redaktor zapewnia zachowanie poufności.
 8. Recenzenci maja maksymalnie 30 dni na zrecenzowanie artykułu. Otrzymują honorarium liczone według arkuszy zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Szczegółowa procedura recenzowania dostępna jest pod adresem: http://www.forumlingwistyczne.us.edu.pl/?page_id=3947&lang=pl

ETYKA PUBLIKACJI: ZALECENIA DLA REDAKCJI

 1. Procedura recenzowania tekstów uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).
 2. Redakcja dba o jakość merytoryczną artykułów. Przed wysłaniem artykułu do recenzji zapoznaje się z nim i w razie zauważenia istotnych braków bądź, mankamentów tekstu, zwraca się do autora z prośbą o uzupełnienie i poprawę tekstu. Redakcja nie przesyła do recenzji tekstów, które jej zdaniem nie spełniają wymogów i kryteriów, jakie powinien spełniać artykuł naukowy.
 3. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać zjawiskom typu plagiat, ghostwriting oraz guest authorship.
 4. W przypadku, gdy redaktor tematyczny czasopisma jest autorem artykułu publikowanego w nim, jego rola zostaje przejęta przez innego redaktora aktualnego numeru czasopisma.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie skierowania do recenzji lub odrzucenia artykułu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z redaktorem tematycznym i/lub pozostałymi członkami redakcji.
 6. Redakcja czasopisma zachowuje poufność informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji poza tymi, które znalazły się w napisanym przez Autora i opublikowanym w czasopiśmie tekście.
 7. Redakcja przy wyborze recenzentów w sposób szczególny dba o to, by uniknąć wystąpienia konfliktu interesów między Autorem i Recenzentem (np. zależność służbowa, bliskie stosunki osobiste, stosunki pokrewieństwa etc.).