O czasopiśmie

„Forum Lingwistyczne” publikuje studia empiryczne i teoretyczne dotyczące wszelkich fenomenów językowych i językoznawczych. Celem pisma jest prezentacja badań objaśniających zjawiska uniwersalne, jak i te, które opisują i wyjaśniają specyfikę języków narodowych. Czasopismo jest platformą prezentującą dokonania różnych subdyscyplin językoznawczych – synchronicznych i diachronicznych – niezależnie od przynależności metodologicznej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy publikacją prac prezentujących najnowsze językoznawcze projekty badawcze: sprawozdania i wyniki prac, które stanowią istotny wkład w rozwój lingwistyki.

Pismo ukazuje się dwa razy w roku, przy czym jeden numer ma charakter monograficzny, drugi zaś otwarty. Tematy numerów monograficznych ogłaszane są w zakładce „Zaproszenie do publikacji”.

Teksty naukowe publikujemy we wszystkich językach kongresowych po przeprowadzeniu podwójnie anonimowego procesu recenzyjnego z zachowaniem zasad etycznych COPE.

Nadesłane opracowania naukowe są zamieszczane w następujących działach:

  • STUDIA: tu publikowane są artykuły naukowe prezentujące autorskie spojrzenie na problem językowy lub językoznawczy, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej, syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa.
  • POLEMIKI: to miejsce na krytyczne omówienia najnowszych i dawniejszych, lecz ważkich, prac językoznawczych, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na kierunki badań lingwistycznych.
  • VARIA: tutaj zamieszcza się teksty, które odnoszą się do istotnych zagadnień współczesnego językoznawstwa: przypominają ważne postaci i szkoły językoznawcze; przedstawiają nowe projekty i kierunki lingwistycznej dydaktyki uniwersyteckiej; prezentują nowe narzędzia lingwistycznych analiz. Artykuły zamieszczane w dziale Varia mogą wykraczać poza monograficzny temat danego numeru.

„Forum Lingwistyczne” jest czasopismem dostępnym w formule Open Access Gold. Czasopismo nie pobiera od autorów opłat publikacyjnych. 

„Forum Lingwistyczne” jest indeksowane w następujących bazach danych:  CEEOL, BazHum, CEJSH, POL-index, Linguistic Bibliography Online, iSybislaw, Index Copernicus International, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA. „Forum Lingwistyczne”  jest  również beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i znajduje się na liście MNiSW z 2019 roku (20 punktów).

ISSN: 2449-9587 (Print) ISSN: 2450-2758 (Online) DOI: 10.31261/FL