O czasopiśmie

Cele i zakres

Celem pisma jest prezentacja badań objaśniających zjawiska i mechanizmy zachodzące w języku. Publikujemy zarówno teksty odnoszące się do fenomenów uniwersalnych, jak i te, które opisują i tłumaczą specyfikę języków narodowych. Poprzez przedstawianie aktualnie realizowanych lingwistycznych projektów badawczych chcemy stać się forum dyskusyjnym dostępnym dla wszystkich nurtów współczesnego językoznawstwa, także tych, które uwzględniają szerszy kontekst zjawisk językowych (językoznawstwo kulturowe, socjolingwistyka, mediolingwistyka, etnolingwistyka). Zachęcamy także do nadsyłania prac pokazujących związki lingwistyki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi, takimi jak na przykład komunikologia, logopedia, medioznawstwo, socjologia. Cenne są dla nas opracowania przyjmujące perspektywę porównawczą, przy czym porównywane mogą być nie tylko różne języki, ale również poszczególne okresy rozwojowe jednego języka. Równie ważną intencją pisma jest prezentacja nowych metod i narzędzi analizy językoznawczej, szczególnie tych, które mieszczą się w lingwistyce cyfrowej i korpusowej. Interesuje nas ich opis, możliwości zastosowania oraz weryfikacja skuteczności w odniesieniu do konkretnego materiału badawczego.

Zapraszamy do współpracy Autorów chcących podzielić się ze środowiskiem językoznawczym rezultatami swoich badań bądź przedstawić własną opinię na temat prac już opublikowanych.