ZASADY EDYTORSKIE

1. Pierwsza strona tekstu artykułu powinna zawierać:

a) imię i nazwisko autora/autorki, afiliację, adres e-mailowy i numer ORCID – każda informacja w osobnym wersie, wszystkie wyrównane do lewej;

b) tytuł w języku artykułu, tytuł po angielsku (a jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo tytuł po polsku) – pogrubioną czcionką i wyśrodkowane;

c) abstrakt po angielsku oraz abstrakt w języku artykułu (jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo abstrakt po polsku); czcionka Times New Roman 10 punktów;

d) słowa kluczowe (maksymalnie 5) charakteryzujące zawartość merytoryczną tekstu – po angielsku oraz w języku artykułu (a jeśli artykuł został napisany w innym języku niż polski – dodatkowo słowa kluczowe po polsku).

Do recenzji i sprawozdań nie dołącza się abstraktów i słów kluczowych.

2. Program: Microsoft Word (dokument DOC, artykuły zawierające czcionki niestandardowe [w tym fonetyczne] prosimy przesyłać w formacie DOC i PDF).

3. Czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5; przypisy dolne: 10 punktów, interlinia 1.

4. Omawiane wyrazy, zdania, terminy oraz zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy kursywą.

5. Przypisy rzeczowe umieszczamy na dole każdej strony.

6. Przypisy bibliograficzne stosujemy w wersji tzw. harwardzkiej; nazwisko autora/redaktora zapisujemy kapitalikami, np. (BAJEROWA, 1964: 99).

7. Powoływanie się – przy pierwszym przywołaniu danego autora w tekście podajemy jego pełne imię i nazwisko, potem już tylko samo nazwisko.

8.  Cytaty ujmujemy w cudzysłowy o postaci „”; jako cudzysłów wewnętrzny (w obrębie cytatu) stosujemy tzw. cudzysłów niemiecki »…«. Cytaty dłuższe (powyżej 3 wersów) wyodrębniamy w osobnym akapicie (wcięcie od lewej: 1 cm), od góry i od dołu 1 wers odstępu, Times New Roman 10 punktów, bez cudzysłowów.

9. Cytaty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone, przy czym dopuszcza się następujące możliwości:

a) wersja oryginalna w tekście głównym, tłumaczenie w przypisie dolnym,

b) tłumaczenie w tekście głównym, wersja oryginalna w przypisie dolnym,

c) tłumaczenie w tekście głównym, w przypisie dolnym źródło oryginału, bez wersji oryginalnej.

10. Po tekście głównym podajemy bibliografię, w obrębie której przewiduje się sekcje z następującymi nagłówkami: źródła, słowniki, literatura. Wykazy powinny być uporządkowane alfabetycznie; drugi wiersz (i następne) opisu pozycji bibliograficznej: wcięcie 1 cm. Wszystkie prace, które w tekście artykułu są cytowane bądź przywoływane, powinny zostać w bibliografii uwzględnione. Nie zamieszcza się natomiast w bibliografii prac, do których nie ma bezpośrednich odwołań w tekście artykułu.

11. Źródła: w tym punkcie zamieszczamy literaturę podmiotu, czyli wykaz tekstów źródłowych, które stanowiły przedmiot analiz w artykule.

12. Słowniki: w tekście artykułu najlepiej stosować powszechnie przyjęte skróty tytułów słowników, np.: SJPDor (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), SJPSzym (Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka), SWJP (Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja), PSWP (Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod red. H. Zgółkowej), ISJP (Inny słownik języka polskiego pod red. M. Bańki), USJP (Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza), WSO (Wielki słownik ortograficzny PWN), WSPP (Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN), WSJP (Wielki słownik języka polskiego PAN), SStp (Słownik staropolski), SPXVI (Słownik polszczyzny XVI wieku), SL (Słownik języka polskiego S.B. Lindego), SW (tzw. słownik warszawski), SWil (tzw. słownik wileński). W wykazie bibliograficznym słowników skróty (te i inne zastosowane) powinny zostać rozwiązane, np.:

ISJP – BAŃKO M., red., 2000: Inny słownik języka polskiego. T. 1–2. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

13. Literatura:

a) uporządkowanie: alfabetyczne od nazwiska (zapisanego kapitalikami) autora/redaktora, potem inicjał imienia i data wydania; przy kilku publikacjach tego samego autora najstarszą pozycję wymieniamy na pierwszym miejscu (a jeśli tytuły jednego autora ukazały się w tym samym roku, zaznaczamy to literowo: AUTOR, 2007a, AUTOR, 2007b);

b) podajemy nazwę wydawnictwa;

c) stosujemy następujące skróty: red. (redaktor), wyd. (wydanie), s. (strona), t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt);

d) tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach; tytuły książek, rozdziałów i artykułów zapisujemy kursywą (bez cudzysłowów);

e) opis tekstów z bibliotek cyfrowych powinien zawierać pełną informację bibliograficzną oraz – w nawiasie kwadratowym, po zapowiedzi: online – adres biblioteki cyfrowej i datę dostępu;

f) opis tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej powinien zawierać podstawowe dane bibliograficzne (trudną do ustalenia datę publikacji można zastąpić określeniem [online]) oraz – w nawiasie kwadratowym, po zapowiedzi: online – adres witryny internetowej i datę dostępu.

przykłady opisu bibliograficznego:

BAJEROWA I., 1964: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław.

SAUSSURE F. DE, 1961: Kurs językoznawstwa ogólnego. KASPRZYK K., tłum. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

BUTTLER D., KURKOWSKA H., SATKIEWICZ H., 1986: Kultura języka polskiego. T. 1: Zagadnienia poprawności gramatycznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

KLESZCZOWA K., 2005: Przemiany systemu słowotwórczego. W: BORAWSKI S., red.: Rozprawy o historii języka polskiego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, s. 253–291.

KEMPF Z., 1970: Rozwój i zanik polskiego partitiwu. „Język Polski” L, z. 3, s. 181–194.

WITOSZ B., 2007: Kategoria czasu w badaniach stylistycznych – uwagi teoretyczno-metodologiczne i postulaty badawcze. „Stylistyka” XVI, s. 7–21.

PAŁKA P., KWAŚNICKA-JANOWICZ A., 2017: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia). Kraków [online: http://tmjp.pl/images/pdf/przewodnik_po_elektronicznych_zasobach.pdf; data dostępu: 29.11.2017].

LASKOWSKA E. [online]: Style dyskursu publicznego [online: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/elzbieta_laskowska/artykuly; data dostępu: 15.06.2014].

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wstępnej redakcji teksty zostaną przesłane do korekty autorskiej.