INFORMACJE OGÓLNE

1. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).

2. Artykuł powinien być złożony tylko w wersji zanonimizowanej; prosimy o zapoznanie się z instrukcją anonimizacji tekstu.

3. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótki abstrakt (maks. 800 znaków) w języku oryginału oraz w języku angielskim. Należy również dołączyć abstrakt w języku polskim, jeśli język oryginału jest inny. Tłumaczenie musi obejmować tytuł i słowa kluczowe (maks. 5). Abstrakt  powinien  zawierać opis przedmiotu badań, wskazanie użytej metody badawczej oraz przedstawienie uzyskanych rezultatów. Abstrakty są integralną częścią artykułu w Forum Lingwistycznym, natomiast w komputerowych bazach danych (np. CEJSH, CEEOL) abstrakty w języku angielskim będą zamieszczane jako samodzielne teksty. W trakcie kwalifikowania artykułu do druku abstrakt podlega ocenie.

4. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dla autorów, w którym opisano proces składania artykułu naukowego w programie OJS.

5. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii przygotowanych przez recenzentów nieznających tożsamości autora i dlatego zaleca się unikanie sformułowań, które ułatwiłyby recenzentowi rozpoznanie autora.

6. Złożenie tekstu do "Forum Lingwistycznego" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe" CC BY-SA 4.0.