DLA AUTORA

  1. Procedura recenzowania tekstów uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).
  2. Autorzy nadsyłają oryginalne artykuły naukowe oparte na przeprowadzonych przez siebie badaniach.
  3. Wszyscy Autorzy opracowania powinni zostać wymienieni.
  4. Autor publikacji powinien zamieścić w niej informację o wszystkich osobach i instytucjach, które przyczyniły się do powstania publikacji (w formie wkładu merytorycznego, rzeczowego, finansowego, etc.).
  5. Każdy nadesłany test podlega określonej przez redakcję procedurze recenzowania.
  6. Po otrzymaniu recenzji Autor jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wskazanych usterek, uwzględnienia uwag recenzentów, jeśli je zaakceptował. Jeśli zmiany są zbyt duże, redakcja może przesłać tekst do powtórnej recenzji.
  7. Wraz z ostateczną wersją opracowania Autor składa dwa oświadczenia. W pierwszym ustosunkowuje się do recenzji i oświadcza, czy uwzględnia sugestie zawarte w recenzji. Jeśli nie uwzględnia uwag i sugestii recenzenta, musi uzasadnić swoją decyzję. W drugim oświadczeniu zaznacza, czy artykuł jest jego dziełem oryginalnym, czy już wcześniej ukazał się drukiem, czy wykorzystany materiał ilustracyjny jest jego dziełem (załączniki oświadczeń dostępne pod adresem http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991).
  8. Dopuszcza się możliwość przyjęcia już opublikowanego tekstu, jeżeli jest to pierwsze tłumaczenie innojęzycznego oryginału na język polski lub na jeden z języków kongresowych.
  9. Jeśli Autor zauważy istotne błędy w swojej publikacji, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Redakcję, dołączając tekst erraty.
  10. Autorzy zobowiązani są do unikania konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych nienaukowych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.