ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

ZAPROSZENIE DO NUMERU 8. (online first, pełny numer w 2021 roku)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Forum Lingwistycznego”, który  poświęcony będzie pragmatyce lingwistycznej w wymiarze synchronicznym i diachronicznym. Czekamy na opracowania naukowe podejmujące następujące zagadnienia badawcze:

 • miejsca wspólne i odrębne badań semantycznych i pragmatycznych,
 • dokonania pragmalingwistyki synchronicznej a badania historycznojęzykowe,
 • terminologia w badaniach pragmalingwistycznych,
 • badania dyskursologiczne w perspektywie historycznej,
 • dialog w tekstach dawnych i współczesnych,
 • pragmatyka a narzędzia cyfrowe w analizie językoznawczej,
 • rola czynników pragmatycznych w procesie zmiany znaczeniowej,
 • historyczna analiza aktów mowy vs. analiza historycznych aktów mowy.

Przedstawiony powyżej katalog tematów nie jest zamknięty - oczekujemy również na teksty, które pokażą nowe perspektywy badawcze pragmatyki językoznawczej.

Publikujemy także recenzje i polemiki odnoszące się do tekstów naukowych o tematyce pragmalingwistycznej.

Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym, publikowane są trybie online first. Całość numeru ukaże się w postaci elektronicznej w wolnym dostępie w 2021 roku.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.04. 2020 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mejlowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

„Forum Lingwistyczne” znajduje się na liście czasopism MNiSW (20 punktów).

Wszelkie szczegółowe informacje i wskazówki edytorskie znajdą Państwo również na stronie www.forumlingwistyczne.us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Redakcja „Forum Lingwistycznego”

***************************

ZAPROSZENIE DO NUMERU 9. (online first, pełny numer I półrocze 2022)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Forum Lingwistycznego”, który  poświęcony będzie lingwistyce mediów i lingwistyce dyskursu. Czekamy na opracowania naukowe podejmujące przykładowe zagadnienia badawcze:

 • dokonania lingwistyki dyskursu w nauce polskiej,
 • dokonania lingwistyki dyskursu w nauce europejskiej,
 • terminologia w badaniach nad dyskursem.
 • dokonania lingwistyki mediów w nauce polskiej,
 • dokonania lingwistyki mediów w nauce europejskiej,
 • terminologia w badaniach nad dyskursem medialnym.

a także poddające analizie przykładowe obiekty i przedmioty badań:

 • dialog, polilog w tekstach dyskursu publicznego,
 • gatunki w dyskursie medialnym,
 • intertekstualność, hipertekstualność tekstów medialnych,
 • kompetencje medialne aktorów w dyskursie medialnym,
 • kreacja partnerów, aktorów w dyskursie medialnym,
 • media jako partner w komunikacji,
 • partnerstwo, elitaryzm, egalitaryzm, relacje między aktorami dyskursu publicznego,
 • porozumienie, zrozumienie, niezrozumienie, empatia, bariery, wykluczenie w dyskursie publicznym.

Przedstawiony powyżej katalog tematów nie jest zamknięty – oczekujemy również na teksty, które pokażą satelitarne perspektywy badawcze dyskursologii i mediolingwistyki.

Publikujemy także recenzje i polemiki odnoszące się do tekstów naukowych z tych dwu dziedzin.

Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym, publikowane są trybie online first. Całość numeru ukaże się w postaci elektronicznej w wolnym dostępie na początku 2022 roku.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 30 października 2020 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mejlowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl.

„Forum Lingwistyczne” znajduje się na liście czasopism MNiSW (20 punktów).

Wszelkie szczegółowe informacje i wskazówki edytorskie znajdą Państwo również na stronie www.forumlingwistyczne.us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Redakcja „Forum Lingwistycznego”

*****************************

ZAPROSZENIE DO NUMERU 10. (online first, pełny numer II półrocze 2022)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 10. numeru Forum Lingwistycznego, który poświęcony będzie interdyscyplinarności logopedii i współczesnym trendom w naukach o komunikacji i jej zaburzeniach. Czekamy na opracowania naukowe podejmujące szeroko pojętą tematykę logopedyczną. W tym numerze zostaną opublikowane doniesienia z badań, dyskusje i fora kliniczne, a także recenzje i polemiki odnoszące się do tekstów naukowych o tematyce logopedycznej. Zachęcamy do nadsyłania artykułów opisujących wyniki badań prowadzonych zarówno z wykorzystaniem metodologii badań ilościowych, jak i jakościowych. Ten numer „Forum Lingwistycznego” będzie mieć charakter przeglądowy, proponowane są zatem następujące grupy tematyczne:

 • symptomatologia, etiologia i epidemiologia zaburzeń w komunikowaniu się;
 • rozwój mowy i języka, jego zakłócenia oraz możliwości wspierania tego procesu;
 • skuteczność profilaktyki, diagnozy i terapii we współczesnej logopedii;
 • interdyscyplinarność oddziaływań w interwencji logopedycznej;
 • jakość życia osób z zaburzeniami w komunikowaniu się;
 • postawy społeczne wobec osób zmagających się z zaburzeniami w komunikowaniu się;
 • wyzwania związane z wielojęzycznością i wielokulturowością w logopedii;
 • zastosowanie współczesnych technologii w logopedii;
 • profesjonalizm logopedy i współpraca z innymi specjalistami;
 • aspekty etyczne w badaniach logopedycznych i w interwencji logopedycznej;
 • praktyka oparta na dowodach (Evidence-based practice: EBP) i dowody oparte na praktyce (Practice-based evidence: PBE) w logopedii.

 

Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym, publikowane są one w trybie online first. Całość numeru ukaże się w postaci elektronicznej w wolnym dostępie w 2. półroczu 2022 roku.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 01.09. 2020 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

„Forum Lingwistyczne” znajduje się na liście czasopism MNiSW (20 punktów).

Wszelkie szczegółowe informacje i wskazówki edytorskie znajdą Państwo również na stronie www.forumlingwistyczne.us.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Redakcja „Forum Lingwistycznego”