ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Teksty do publikacji przyjmujemy w trybie ciągłym; mogą one dotyczyć zagadnień związanych z tematyką kolejnych numerów bądź innych problemów lingwistycznych (zob. tutaj https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/about). 

 

Zapraszamy do pierwszego numeru tomu 12  (bieżące publikacje online, pełny numer I półrocze 2024)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do pierwszego numeru tomu 12 Forum Lingwistycznego. Numer ten poświęcony będzie badaniom nad współczesną i dawną leksyką.

Zachęcamy Autorów do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym oraz analiz przypadków, które mieścić się będą w następujących grupach tematycznych:

  • słownictwo środowiskowe (np. socjolekty, profesjolekty, dialekty);
  • słownictwo nacechowane aksjologicznie;
  • nazwy własne w różnych przestrzeniach komunikacyjnych;
  • nowe wyrazy w polszczyźnie – neologizmy i zapożyczenia;
  • nowa terminologia;
  • przeobrażenia leksykalno-semantyczne w polszczyźnie;
  • zagadnienia z zakresu frazeologii i paremiologii;
  • słownictwo jako interpretacja świata;
  • słownictwo tematyczne.

Czekamy również na artykuły, w których zaproponowana będzie inna perspektywa opisu podanej problematyki.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Karolina Lisczyk
Katarzyna Wyrwas
redaktorki naukowe numeru

 

Zapraszamy do drugiego numeru tomu 12  (bieżące publikacje online, pełny numer II półrocze 2024)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do drugiego numeru tomu 12 Forum Lingwistycznego. Numer ten ma charakter szczególny – będziemy w nim publikować artykuły przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych na II Kongresie Historyków Języka – jego tematem przewodnim jest zatem historia języka we wszystkich odsłonach.

Zachęcamy także tych historyków języka, którym nie udało się przyjechać na Kongres, do nadsyłania tekstów o charakterze studiów teoretycznych, opracowań materiałowych, rozważań o charakterze metodologicznym oraz analiz przypadków, których osią tematyczną jest przeszłość języka, nie tylko polskiego. 

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Mirosława Siuciak
Jarosław Pacuła
redaktorzy naukowi numeru