Punktacja MEiN:

40

ISSN: 2449-9587 (Print) ISSN: 2450-2758 (Online) DOI: 10.31261/FL

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Forum Lingwistyczne” jest półrocznikiem publikującym studia empiryczne i teoretyczne dotyczące wszelkich fenomenów językowych i językoznawczych. Czasopismo jest platformą prezentującą dokonania różnych subdyscyplin językoznawczych – synchronicznych i diachronicznych – niezależnie od przynależności metodologicznej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy ogłaszaniem prac przedstawiających rezultaty najnowszych językoznawczych projektów badawczych i sprawozdań z prac, które stanowią istotny wkład w rozwój lingwistyki. Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz we wszystkich językach kongresowych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski). W zakładce „Zaproszenie do publikacji” ogłaszana jest tematyka poszczególnych numerów. Teksty naukowe publikujemy po przeprowadzeniu podwójnie anonimowego procesu recenzyjnego z zachowaniem zasad etycznych COPE.

Nadesłane opracowania naukowe są zamieszczane w następujących działach:
- studia: tu publikowane są artykuły naukowe prezentujące autorskie spojrzenie na problem językowy lub językoznawczy, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej, syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa,
- polemiki: to miejsce na krytyczne omówienia najnowszych i dawniejszych publikacji językoznawczych,
- varia: tutaj zamieszcza się teksty, które odnoszą się do istotnych zagadnień współczesnego językoznawstwa: przypominają ważne postaci i szkoły językoznawcze; przedstawiają nowe projekty i kierunki lingwistycznej dydaktyki uniwersyteckiej; prezentują nowe narzędzia lingwistycznych analiz. Artykuły zamieszczane w dziale varia mogą wykraczać poza monograficzny temat danego numeru.

„Forum Lingwistyczne” jest czasopismem dostępnym w formule Open Access Gold. Czasopismo nie pobiera od autorów opłat publikacyjnych.
„Forum Lingwistyczne” indeksowane jest w wielu międzynarodowych bazach danych, między innymi w: ERIH PLUS, DOAJ, EBSCO, CEEOL (pełna lista znajduje się w zakładce Indeksacja). Pismo znajduje się na liście MNiSW (40 punktów).

 
 


 • EBSCO
 • ERIH PLUS
 • MLA International Bibliography
 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • IC Journals Master List
 • PBN
 • Linguistic Bibliography Online
 • iSybislaw
 • WorldCat
 • Naviga
 • INFONA
 • Arianta

MEiN
40

ICV
ICV 2022 = 100.00