Ewolucja <i>coming outu</i> w kontekście związków języka i kulturyAbstrakt

Evolution of the term coming out in the context of the language-culture interrelations

The article traces the evolution of the term coming out: one of the constituent elements of the LGBT discourse. The evolution proceeds in the following phases described in the article: a communication event – a speech genre – an art (literature, film) genre, while maintaining the name coming out, also in the Polish language, yet with the parallel search for its Polish equivalents and synonyms.

Key words: coming out, speech genres, speech genres evolution, LGBT discourse


Bielecki M., 2012: Kłopoty z innością. Kraków.

Chudoba E., 2011: Literatura i homoseksualność. Bielsko-Biała.

Engel-Bernatowicz A., Kamińska A., 2005: Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej – zaproszenie do dialogu. Warszawa.

Gajda S., 2001: Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W: Bartmiński J., red.: Współczesny język polski. Wrocław, s. 255–268.

Jagielski S., 2013: Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym. Kraków.

[Janion M., Szczuka K.], 2012: Janion. Transe – traumy – transgresje. T. 1: Niedobre dziecię. Rozmawia Kazimiera Szczuka. Warszawa.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., red., 2012: Oblicza płci. Literatura. Lublin.

Kita M. [w druku, a]: Coming out. Nowy gatunek na polskiej mapie genologicznej, zdarzenie komunikacyjne, wydarzenie medialne.

Kita M. [w druku, b]: Kobiece wychodzenie z szafy.

Kopaliński W., 2012: Słownik symboli. Warszawa.

Kosofsky Sedgwick E., 2008: Epistemology of the Closet. Berkeley–Los Angeles–London.

Kurc M., Tomasik K., red., 2011: Tęczowa rewolucja. Rozmowy les/gej/bi/trans. Warszawa.

Leszkiewicz P., Kitliński T., 2005: Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce. Kraków.

Marecki P. i zespół, red., 2007: Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Kraków.

Milcke M., 2011: Gej w wielkim mieście. Słupsk.

Możdżyńska-Nawotka M., 2007: Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej. Wrocław.

Radkiewicz M., 2014: Oblicza kina queer. Kraków.

Rejter A., 2013: Płeć – język – kultura. Katowice.

Ritz G., 2002: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Drąg B., Kopacki A., Łukasiewicz M., tłum. Warszawa.

Skowronek B., red., 2009: Gender – Queer – Edukacja. Kraków.

Stawiak-Ososińska M., 2009: Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków.

Śmieja W., 2010: Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej literaturze homoseksualnej. Kraków.

Tokarski R., 2004: Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin.

Umińska-Tytoń E., 2011: Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów. Łódź.

Wadowska O., 2013: Wizerunek nieheteronormatywności w polskiej prasie opiniotwórczej. Przypadek „Polityki”, „Wprost” i „Tygodnika Katolickiego Niedziela”. W: Jeziński M., Nowak-Paralusz M., red.: Problematyka kobieca. Konteksty. Toruń, s. 303–322.

Warkocki B., 2009: Piękny i bestia [online: http://www.dwutygodnik.com/artykul/122-piekny-ibestia.html; data dostępu: 28.07.2014].

Warkocki B., 2013: Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku. Warszawa.

Witosz B., 2005: Genologia lingwistyczna: zarys problematyki. Katowice.

Witosz B., 2009: Dyskurs i stylistyka. Katowice.

Wittgenstein L., 1970: Tractatus logico-philosophicus. Wolniewicz B., tłum. Warszawa.

Wojtak M., 2004: Gatunki prasowe. Lublin.

Żuk G., 2010: Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków. W: Karwatowska M., Siwiec A., red.: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Chełm, s. 239–257.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-22


KitaM. (2014). Ewolucja <i>coming outu</i&gt; w kontekście związków języka i kultury. Forum Lingwistyczne, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6042

Małgorzata Kita  malgorzata.kita@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Małgorzata Kita, prof. dr hab. w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: genologia lingwistyczna, stylistyka, mediolingwistyka, dyskursologia, dyskurs LGBT. Autorka monografii: Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja (Katowice 1998), Językowe rytuały grzecznościowe (Katowice 2005), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości (Katowice 2007).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).