Ponadczasowy problem – zmiany językowe. Głos po lekturze książki Jean Aitchison <i>Language Change Progress or Decay?</i> (Cambridge 2013, 298 s.)
Aitchison J., 1991: Ssak, który mówi: Wstęp do psycholingwistyki. Czarnecka M., tłum. Warszawa.

Aitchison J., 1996: Ziarna mowy. Początki i rozwój języka. Sykurska-Derwojed M., tłum. Warszawa.

Aitchison J., 2012a: Words is the mind. An introduction to the mental lexicon. Oxford.

Aitchison J., 2012b: Diachrony and synchrony: the complementary evolution of two (ir)reconcilable dimensions. Silverstone.

Ayto J., 2006: Movers and shakers: A chronology of words that shaped our age. Oxford.

Baron N., 2003: Why email looks like speech: proofreading, pedagogy and public face. Washington.

Buttler D., 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa.

Clackson J., 2007: Indo-European linguistics: An introduction. Cambridge.

Dimmendaal G., 2011: Historical linguistics and the comparative study of African languages. Amsterdam.

Hitchings H., 2011: The language wars: A history of proper English. London.

Hurford J., 2011: The origins of grammar: Language in the light of evolution. Cambridge.

Nichols J., 1985: Grammar Inside and Outside the Clause: Some Approaches to Theory from the Field. Cambridge.

Nichols J., 1992: Linguistic Diversity in Space and Time. Chicago.

Norde M., 2009: Degrammaticalization. Oxford.

Paveau M.-A., Sarfati G.-É., 2009: Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki. Piechnik I., tłum. Kraków.

Stalmaszczyk P., red., 2006: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Łódź.

Stalmaszczyk P., red., 2008: Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. Kraków.

Stalmaszczyk P., red., 2010: Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Łódź.

Stalmaszczyk P., red., 2011: Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu. Łódź.

Stalmaszczyk P., red., 2013: Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych. Łódź.

Tallerman M., 2005: Language origins: Perspectives on evolution. Oxford.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-22


KnapikK. (2014). Ponadczasowy problem – zmiany językowe. Głos po lekturze książki Jean Aitchison <i>Language Change Progress or Decay?</i&gt; (Cambridge 2013, 298 s.). Forum Lingwistyczne, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6051

Kinga Knapik  kingaknapik@interia.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Kinga Knapik, dr, asystent w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, leksykografia, semantyka historyczna i etymologia. Autorka artykułów: Co robimy z naszymi myślami, czyli o XVI-wiecznych
formacjach analitycznych (w: Rejter A., Przyklenk J., red., 2012: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4. Katowice), Gniazdo czasownika mniemać w historii języka polskiego (w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, nr 17).
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).