Niż demograficzny a jakość kształcenia – czy dydaktyka akademicka stoi w obliczu kryzysu?Abstrakt

Population decline vs. quality of education. Is academic didactics facing a crisis?

The study raises the problem of the functioning of the academic didactics against the backdrop of new reality, socio-economic changes, and mental changes observed in young people. Based on the previous findings concerning the crisis in the academic didactics, the author proposes a reorientation within the scope of the target group of the prospective students. In her opinion, there is a need for drawing attention to the group of mature people (40+) as candidates for studies in humanities.

Key words: population decline, humanistic education, Polish studies, National Qualification Framework, quality of education


Filologia polska, praca jako nauczyciel [online: http://www.netkobiety.pl].

Januszkiewicz M., 2009: Czy mamy dziś kryzys humanistyki? „Znak” nr 653, s. 48–52.

Kleszczowa i in. [w druku]: Kleszczowa K., Danielewiczowa M., Pajdzińska A., Walczak B., Koziara S.: Raport o stanie nauczania językoznawstwa w szkolnictwie wyższym.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. Historia i działalność [online: http://komitethumanistyki.pl].

Kryzys można wykorzystać [online: http://katowice.gazeta.pl].

Na najlepszych uczelniach nie widać niżu demograficznego [online: http://serwisy.gazetaprawna.pl].

Prognoza ludności na lata 2008–2035 (opracowana w 2007 roku) [online: http://stat.gov.pl].

Pulinowa M.Z., 2014: Czy jesteśmy wspólnotą akademicką? „Gazeta Uniwersytecka” nr 9, s. 46.

Spitzer M., 2013: Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Warszawa.

Szczecin bez polonistyki? Tak kiepskiego naboru jeszcze nie było [online: http://szczecin.gazeta.pl].

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-22


Sujkowska-SobiszK. (2014). Niż demograficzny a jakość kształcenia – czy dydaktyka akademicka stoi w obliczu kryzysu?. Forum Lingwistyczne, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6053

Katarzyna Sujkowska-Sobisz  katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: genologia, dyskursologia, stylistyka, dyskurs handlowy, negocjacje. Najważniejsze publikacje: Dwa światy, dwa style negocjacji – o  kulturowej determinacji w inicjowaniu dyskursu handlowego („Stylistyka” 2013, nr 22), Interkulturowość w polskiej lingwistyce tekstu – rekonesans badawczy (w: Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M., red., 2009: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Wrocław), Mały słownik terminów teorii tekstu (współautorstwo; Warszawa 2005).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).