Życie chrześcijańskie jako życie rodzinne w <i>Parochial and Plain Sermons</i> Johna Henry’ego NewmanaAbstrakt

The Christian life as a family life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons

The present paper aims at analyzing the conceptualization of christian life through the conceptual metaphor christian life is family life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons. After the presentation of the theory of conceptual metaphor in the light of cognitive semantics, the members of the metaphorical family of the Christian life are introduced. Next, the article analyzes the metaphorical way of a Christian’s growing up, whose goal is a spiritual marriage with Christ.

Key words: conceptualization, family, Christian life, John Henry Newman, sermons


Źródła

PPS – Newman J.H.: Parochial and Plain Sermons. T. 1–8. London 1907–1909 [online: http://www.newmanreader.org/works/index.html; data dostępu: 20.09.2014].

Literatura

Barcelona A., 2000: The Cognitive Theory of Metaphor and Metonymy. In: Barcelona A., ed.: Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. Berlin, s. 1–28.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1983. Wyd. IV. Poznań.

Chadwick O., 1983: Newman. Oxford.

Ellison R.H., 1995: Orality-Literacy Theory and the Victorian Sermon. [Niepublikowana rozprawa doktorska. Denton, Texas].

Herbut J., 2000: Język religijny. Aspekt filozoficzny. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin, s. 16–18.

Huber C., 2000: Speaking of God. Washington.

Johnson R.B.G., 2001: The Catholic Preaching of John Henry Newman and its Relation to Evangelization in the Vatican II Era. [Niepublikowana rozprawa doktorska. Pittsburgh, Pennsylvania].

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994. Poznań.

Krzeszowski T.P., 1997: Angels and Devils in Hell. Elements of Axiology in Semantics. Warszawa.

Kuczok M., 2009: Metaphor and Metonymy as Tools for Describing God in the Old Testament. „Linguistica Silesiana” nr 30, s. 151–168.

Kuczok M., 2014: The Conceptualisation of the Christian Life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons. Newcastle.

Lakoff G., Johnson M., 1999: Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York.

Lakoff G., Johnson M., 2003: Metaphors We Live By. With a New Afterword. Chicago.

Leon-Dufour X., 1985: Gniew. W: Leon-Dufour X., red.: Słownik teologii biblijnej. Romaniuk K., tłum. Poznań, s. 286–293.

McKenzie J.L., 1995: Dictionary of the Bible. New York.

Mertens H.E., 1994: Re-thinking ‘God’ Today. In: Mertens H.E., Boeve L., eds.: Naming God Today. Leuven, s. 19–30.

Renard H., Grelot P., 1985: Syn Boży. W: Leon-Dufour X., red.: Słownik teologii biblijnej. Romaniuk K., tłum. Poznań, s. 917–920.

Siwek G., 1992: Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej. Kraków.

Wieczorek U., 2005: Metafory miłości w dyskursie mistycznym św. Jana od Krzyża. W: Mikołajczak S., Węcławski T., red.: Język religijny dawniej i dziś . [T.] 2. Poznań, s. 510–516.

Wilkoń A., 2002: Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków.

Wojtak M., 2004: Styl religijny w perspektywie genologicznej. W: Mikołajczak S., Węcławski T., red.: Język religijny dawniej i dziś. [T.] 1. Poznań, s. 104–113.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008: Wykłady ze stylistyki. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-22


KuczokM. (2015). Życie chrześcijańskie jako życie rodzinne w <i>Parochial and Plain Sermons</i&gt; Johna Henry’ego Newmana. Forum Lingwistyczne, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6061

Marcin Kuczok  marcin.kuczok@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Marcin Kuczok, dr, adiunkt w Zakładzie Badań Kontrastywnych w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: semantyka kognitywna, zwłaszcza teoria metafory i metonimii pojęciowej, językoznawstwo kontrastywne, język wartości i język religijny. Autor monografii The Conceptualisation of the Christian Life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons (Newcastle 2014), jak również polsko- i angielskojęzycznych artykułów publikowanych zarówno w pracach zbiorowych, jak i w periodykach naukowych („Linguistica Silesiana”, „Newman Studies Journal”, „SKASE Journal of Translation and Interpretation”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” oraz „Kwartalnik Językoznawczy”).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).