Telewizyjny dyskurs politycznyAbstrakt

Political Discourse on TV

This article describes polish political discourse on TV. The author considers four parameters of discourse’s general organization. They are: (1) profiling of discourse’s community, (2) generic conventions, which are preponderant on TV and typical in political discourse, (3) primary classes of discourse’s participants, (4) relationship: the discourse world and reality.

Key words: media, television, media genres, political discourse


Bartmiński J., 2008: Wartości i ich profile medialne. W: Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., red.: Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław, s. 23–41.

Bobrowska E., 2013: Wspólnota dyskursywna i wyobrażona w analizie dyskursów publicznych. „Media i Społeczeństwo” III, s. 11–20.

CBOS, 2013: Prestiż zawodów. Cybulska A., oprac. Warszawa [online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF; data dostępu: 15.03.2016].

Dörner A., 2001: Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaf. Frankfurt am Main.

Duszak A., 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.

Gajda S., 2001: Nowe społeczności dyskursywne a edukacja komunikacyjna. W: Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., red.: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Warszawa, s. 7–44.

KRRiT, 2016a: Najpopularniejsze audycje w 2015 roku. Dobowa oglądalność programów – raport. Reisner J., oprac. Warszawa [online: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/

program/tv/problemowe/najpopularniejsze-audycje-w-2015-r.dobowa-ogladalnosc-programow.pdf; data dostępu: 15.03.2016].

KRRiT, 2016b: Rynek telewizyjny w IV kwartale 2015 roku. Reisner J., oprac. Warszawa [online: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/kwartalne/rynek-telewizyjny-w-iv-kwartale--2015.pdf; data dostępu: 15.03.2016].

Pleszczyński J., 2010: Przestrzeń aksjologiczna mediów popularnych i jakościowych. W: Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., red.: Tabloidyzajca języka i kultury. Wrocław, s. 5–88.

Postman N., 2002: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Niedzielski I., tłum. Warszawa.

Renger R., Wiesner Ch., 2007: Politik zum Lachen. “Feel Good” – Faktoren in der Politikberichterstattung österrichischer Tageszeitungen. In: Scholl A., Rengen R., Blöbaum B., Hrsg.: Journalismus und Unterhaltung. Theoretische Ansätze und empirische Befunde. Wiesbaden, s. 236–238.

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2010: Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura – spójność – funkcjonalność. Łódź.

TVP Info wyprzedziło TVN 24, Polsat News stracił najwięcej [online: http://www.wirtualnemedia.pl/].

Warchala J., 2003: Kategoria potoczności w języku. Katowice.

Wojtak M., 2004: Gatunki prasowe. Lublin.

Wojtak M., 2011: Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne. Tarnów.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


Szkudlarek-ŚmiechowiczE. (2016). Telewizyjny dyskurs polityczny. Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6083

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz  ewa_smiech@wp.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, dr hab., prof. UŁ, pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: współczesna polszczyzna, pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, genologia lingwistyczna, komunikacja medialna. Opublikowała dwie monografie: Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura – spójność – funkcjonalność (Łódź 2010) oraz Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich (Łódź 2003), a także kilkadziesiąt artykułów, m.in.: Wartościowanie w recenzjach naukowych (na podstawie recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego) (w: Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin 2015); Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji (w: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).