Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności. Kilka uwag na temat kierunków studiów o profilu praktycznymAbstrakt

University vis-à-vis Changes and Needs of Contemporary Times. A Few Remarks on the Practical Fields of Study

In the article the deliberations concerning university, its place in the present world, the status of academics and students, and cooperation between university and business were shown. Moreover, the authors pictured how amendments to the Higher Education Law in 2005 influenced the creation of new fields of study. Some new majors were presented, especially the practical ones created at the University of Silesia in Katowice. Particular attention was paid to the promotion and crisis communication, the field of study that was developed and still is managed in a substantive and organisational way by the academics in the Irena Bajerowa Institute of the Polish Language.

Key words: university education, practical fields of study, promotion and crisis communication


Ciechanowska D., 2012: Uczenie się głębokie jako efekt studiowania. W: Ciechanowska D., red.: Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego. Szczecin, s. 111–129.

Denek K., 2011: Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku. Poznań.

Denek K., 2013: Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. „Edukacja Humanistyczna” nr 1(28), s. 7–21.

Duderstadt J., 2000: A University for the 21st Century. Michigan.

Lekka-Kowalik A., 2009: Uniwersytet jako firma usługowa. Szansa czy klęska? „Ethos” nr 1–2 (85–86), s. 52–69.

Riedel R., 2009: Uniwersytet Sp. z o.o. „Forum Akademickie” nr 10, s. 38–39.

Sławek T., 2002: Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


Biłas-PleszakE., & Sujkowska-SobiszK. (2016). Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności. Kilka uwag na temat kierunków studiów o profilu praktycznym. Forum Lingwistyczne, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6091

Ewa Biłas-Pleszak  ewa.bilas-pleszak@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Ewa Biłas-Pleszak, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: dyskurs muzyczny, genologia lingwistyczna, intersemiotyczność, komunikologia. Opublikowała monografię Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych (Katowice 2005); jest również redaktorką tomu Wśród słów i znaczeń. Z zagadnień współczesnego języka polskiego (Katowice 2008). Autorka wielu artykułów związanych z szeroko rozumianym dyskursem muzycznym.
Katarzyna Sujkowska-Sobisz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: genologia, dyskursologia, stylistyka, dyskurs handlowy, negocjacje. Współautorka Małego słownika terminów teorii tekstu (Warszawa 2005) oraz popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl (Katowice 2007). Współredaktorka publikacji: Dyskurs i jego odmiany (Katowice 2016). Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych, a także sekretarz naukowa „Forum Lingwistycznego”.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).