Metatext in the Discourse of the Theory of Text, Stylistics and PragmalinguisticsAbstrakt

Tłumaczenie artykułu Metatekst – w opisie teoriotekstowym, stylistycznym i pragmalingwistycznym, który ukazał się w: Witosz B., red.: Stylistyka a pragmatyka. Katowice 2001, s. 72–81.

Bachtin M., 1970: Problemy poetyki Dostojewskiego. Modzelewska N., trans. Warszawa.

Bachtin M., 1986: Estetyka twórczości słownej. Ulicka D., trans. Warszawa.

Czapliński P., 1997: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996. Kraków.

Dobrzyńska T., 1974: Delimitacja tekstu literackiego. Wrocław.

Dobrzyńska T., 1978: Delimitacja tekstu pisanego i mówionego. In: Mayenowa M.R., ed.: Tekst. Język. Poetyka. Wrocław–Gdańsk.

Dobrzyńska T., 1993: Tekst. Próba syntezy. Warszawa.

Dobrzyńska T., forthcoming: Od niespójności do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim. In: Pajdzińska A., Tokarski R., eds.: Semantyka tekstu artystycznego. Lublin.

Ducrot O., 1989: Zarys polifonicznej teorii wypowiadania. Dutka A., trans. „Pamiętnik Literacki” No. 2.

Duszak A., 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.

Genette G., 1992: Palimpsesty. Milecki A., trans. In: Markiewicz H.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Vol. 4, part 2. Kraków.

Grochowski M., 1983: Metatekstowa interpretacja parentezy. In: Dobrzyńska T., Janus E., eds.: Tekst i zdanie. Wrocław.

Grzenia J., 1999: Język poetycki jako struktura polifoniczna. Katowice.

Harweg R., 1968: Pronomina und Textkonstitution. München.

Ingarden R., 1960: O dziele literackim. Turowicz J., trans. Warszawa.

Kalaga W., 1996: Interpretacja i ontologia. „Teksty Drugie” No. 1.

Kalaga W., forthcoming: Metateksty genologii: tropy nomadyczne.

Kałkowska A., 1996: Poziomy tekstu czyli polifonia druga. In: Gajda S., Balowski M., eds.: Styl i tekst. Opole.

Kawka M., 1990: Metatekst w tekście narracyjnym (na przykładzie współczesnych utworów literatury dla dzieci). Kraków.

Kita M., 1996: Funkcja metalingwistyczna “na co dzień”. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” No. 7/8.

Markiewicz H., 1989: Polifonia, dialogiczność, dialektyka. Bachtinowska teoria powieści. In: Idem: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa.

Mayenowa M.R., 1974: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław.

Ożóg K., 1990: Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia. Kraków.

Ożóg K., 1991: Elementy metatekstowe ze składnikiem ‘mówię’ w polszczyźnie mówionej. In: Język a Kultura IV. Wrocław.

Scholes R., 1983: Metaproza. Kołyszko A., trans. In: Lewicki A., selection, trans. introduction: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne. Warszawa.

Starzec A., 1999: Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. Opole.

Tannen D., 1986: That’s not What I Meant! New York.

Urbańczyk S., ed., 1992: Encyklopedia języka polskiego. Wrocław–Kraków.

Wierzbicka A., 1971: Metatekst w tekście. In: Mayenowa M.R., ed.: O spójności tekstu. Wrocław.

Witosz B., 1996: Metatekst w utworze literackim. Problemy teoretyczne. In: Czaplejewicz E., Kasperski E., eds.: Literatura a heterogeniczność kultury. Warszawa.

Witosz B., 2000: Od opisu realistycznego do metaopisu (o narastaniu świadomości gatunkowej tekstu deskrypcji w literaturze). In: Ostaszewska D., ed.: Gatunki mowy i ich ewolucja. Vol. 1. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-22


WitoszB. (2017). Metatext in the Discourse of the Theory of Text, Stylistics and Pragmalinguistics. Forum Lingwistyczne, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6803

Bożena Witosz  witoszb@gmail.com
University of Silesia, Katowice  Polska
Bożena Witosz, prof. zw. dr hab., pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: tekstologia, genologia, stylistyka, pragmalingwistyka, badania nad dyskursem. Autorka kilku monografii, m.in.: Grundlagen der Textsortenlinguistik (Frankfurt am Mein 2015); Dyskurs i stylistyka (Katowice 2009); Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki (Katowice 2005); Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca XX wieku (Katowice 2001).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).