Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks (Bristol 2018, 252 s.)

Irmina Kotlarska
https://orcid.org/0000-0003-3858-9650


Czachur W., red., 2017: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia. Warszawa.

Howatt A.P.R., 1984: A History of English Language Teaching. Oksford.

Kotlarska I., 2017a: Elementy ramy wydawniczej najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego jako źródło wiedzy o tekstach. W: Mitrenga B., red.: Linguarum Silva. T. 2: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej. Katowice, s. 53–70.

Kotlarska I., 2017b: „Moje dziecię w stanie twoim doskonałe języków posiadanie jest nieodbicie potrzebne”: wstęp do charakterystyki gatunkowej dawnych polskich podręczników do nauki języków obcych nowożytnych (aspekt strukturalny). W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku. Szczecin, s. 85–99.

Miodunka W., 2018: Miejsce glottodydaktyki w językoznawstwie polonistycznym. „Język Polski” XCVIII, z. 2, s. 7–20.

Nocoń J., 2013: Dyskurs edukacyjny i jego społeczny zasięg. W: Nocoń J., Tabisz A., red.: Język a Edukacja 2: Tekst edukacyjny. Opole, s. 13–26.

Przyklenk J., 2014: Więcej niż jeden – to dobrze czy źle? O stosunku Polaków do wielojęzyczności w historii polszczyzny. W: Kuros-Kowalska K., Loewe I., red.: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Gliwice, s. 231–250.

Przyklenk J., 2016: Kim jest mężczyzna w polskim nauczaniu języka angielskiego jako obcego? W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku. Szczecin, s. 187–195.

Rejter A., 2018: Historyk języka jako tropiciel śladów. W: Hawrysz M., Uździcka M., red.: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2017: Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne. Zielona Góra, s. 299–309.

Rittel T., 1998: Modelowanie dyskursu edukacyjnego. Kompetencja docelowa. W: Mrózek R., red.: Kultura. Język. Edukacja. T. 2. Katowice, s. 221–231.

Rypel A., 2012: Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010. Bydgoszcz.

Siuciak M., 2015: Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XXII, nr 1, s. 223–234.

Szymańska M., 2016: Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku. Kraków.

Warzecha A., 2014: Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki. „Konteksty Kultury” XI, z. 2, s. 164–189.

Żydek-Bednarczuk U., 2015: Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-19


KotlarskaI. (2019). Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks (Bristol 2018, 252 s.). Forum Lingwistyczne, 6(6), 139-144. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.10

Irmina Kotlarska  i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3858-9650
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).