Przeżycia i emocje towarzyszące studentom pierwszego roku magisterskich studiów logopedycznych

Nauczanie problemowe na Uniwersytecie Jagiellońskim


Abstrakt

Nauczanie problemowe (ang. Problem-based Learning) wywarło w ostatnich latach duży wpływ na światową dydaktykę akademicką, w tym na dydaktykę logopedyczną. W Polsce zauważalnym trendem w kształceniu uniwersyteckim staje się przechodzenie od form tradycyjnych, czyli wykładów i ćwiczeń, do metody problemowej. Wciąż brakuje jednak badań adaptacji metody problemowej w warunkach polskich, w tym badań dotyczących odbioru takiej formy kształcenia przez studentów. W artykule przedstawiono badania jakościowe dotyczące przeżyć i emocji, jakie towarzyszyły sześciorgu studentom (próba celowa) pierwszego roku magisterskich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas wyboru studiów
w formacie metody problemowej, studiowania oraz planowania pracy w zawodzie logopedy. Fenomenologiczna analiza wywiadów pogłębionych pozwoliła wyłonić tematy wiodące i peryferyjne, które mogą stać się podstawą działań zmierzających do poprawy odbioru nauczania problemowego przez studentów logopedii.


Słowa kluczowe

problemowa metoda nauczania; dydaktyka akademicka; logopedia; badania fenomenologiczne

Ablewicz, K. (1994). Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bobrzyńska, E. (2008). Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Burda, A., & Hageman, C. (2015). Problem-based Learning in speech-language pathology: format and feedback. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders, 42, 47–51.

Doubleday, A.F., et al. (2015). Social constructivism and case-writing for an integrated curriculum. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 9(1). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1502.

Galle, L., & Marshmann, S. (2010). The student experience. In: T.J. Clouston, L. Westcott, S.W. Whitcombe, J. Riley & R. Metheson (eds.), Problem-Based Learning in Health and Social Care (pp. 161–172). Wiley-Blackwell.

Gewurtz, R.E., Coman, L., Dhillon, S., Jung, B., & Solomon, P. (2016). Problem-based Learning and theories of teaching and learning in health professional education. Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 4(1), 59–70.

Gijbels, D., Dochy, F., Van Den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of Problem-based Learning: A meta-analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75, 27–61.

Górniak, J. (ed.) (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Cz. 3: Diagnoza szkolnictwa wyższego. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.

Hmelo-Silver, C.E. (2012). International perspectives on Problem-based Learning: contexts, cultures, challenges, and adaptations. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 6(1). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1310.

Hycner, R.H. (1985). Some guidelines for the phenomenological analysis of interview data. Human Studies, 8, 279–303.

Ju, H., Choi, I., Rhee, B.D., & Tae-Lee, J. (2016). Challenges experienced by Korean medical students and tutors during Problem-based Learning: a cultural perspective. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 10(1). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1565

Knapek, M., Młyński, R., & Wójcik-Topór, P. (2019). Logopedyczne studia magisterskie w formule Problem-Based Learning. Kwartalnik Polonicum, 31–32, 63–69.

Lee, J. S., Blackwell, S., Drake, J., & Moran, K. A. (2014). Taking a leap of faith: redefining teaching and learning in higher education through Project-based Learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 8(2). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1426.

Lester, S. (1999). An introduction to phenomenological research. Taunton, UK: Stan Lester Developments. http://www.sld.demon.co.uk/resmethy.pdf.

Marra, R., Jonassen, D. H., Palmer, B., & Luft, S. (2014). Why Problem-based Learning works: theoretical foundations. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3&4), 221–238.

Multan, E. (2017). Metoda problemowa (PBL) w procesie dydaktycznym uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 113, Seria: Administracja i Zarządzanie, 40, 169–184.

Okoń, W. (1964). U podstaw problemowego uczenia się. Warszawa: PZWS.

Palmer, B. I Major, C.H. (2004). Learning leadership through collaboration: the intersection of leadership and group dynamics in Problem-based Learning. In: M. Savin Baden & K. Wilkie (eds.), Challenging research in problem-based learning (pp. 120–155). Buckingham: Open University Press.

Roderick, C., & Carusetta, E. (2006). Experiencing first-year university in a Problem-based Learning context. Journal of The First Year Experience and Students in Transition, 18(1), 9–27.

Rovers, S.F.E., Clarebout, G., Savelberg, H.H.C.M., & Van Merrienboer, J.J.G. (2018). Improving student expectations of learning in a problem-based environment. Computers in Human Behavior, 87, 416–423. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.02.016.

Savery, J.R. (2006). Overview of Problem-based Learning: definitions and distinctions. The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002.

Servant-Miklos, V.F.C. (2019). Fifty years on: A retrospective of the world’s first Problem-based Learning Programme at McMaster University Medical School. Health Professions Education, 5, 3-12. https://doi.org/10.1016/j.hpe.2018.04.002.

Strobel, J. & Van Barneveld A. (2009). When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to conventional classrooms. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 3(1), 44–58. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1046.

Sobral, D.T. (1995). The Problem-based Learning Approach as an enhancement factor of personal meaningfulness of learning, Higher Education, 29, 93–101.

Takahashi, S. & Saito, E. (2013). Unravelling the process and meaning of Problem-based Learning experiences. Higher Education, 66, 693–706. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9629-5.

Whitehill, T.L., Bridges, S., & Chan, K. (2014) Problem-based Learning (PBL) and speech-language pathology: a tutorial. Clinical Linguistics & Phonetics, 28(1–2), 5–23. https://doi.org/10.3109/02699206.2013.821524.

Willig, C. (2007). Reflections on the use of a phenomenological method. Qualitative Research in Psychology, 4(3), 209–225. https://doi.org/10.1080/14780880701473425.

Zhou, C., & Zhu, Z. (2019). Fostering Problem-based Learning (PBL) in chinese universities for a creative society. In: Z. Zhu, & C. Zhou (eds.), Global Perspectives on Fostering Problem-Based Learning in Chinese Universities (pp. 1–31). Hershey, PA: IGI Global. https://doi:10.4018/978-1-5225-9961-6.


Opublikowane : 2020-10-27


DębskiR., MatusiakF., & MłyńskiR. (2020). Przeżycia i emocje towarzyszące studentom pierwszego roku magisterskich studiów logopedycznych. Logopedia Silesiana, (9), 1-34. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.05

Robert Dębski 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7417-8467
Feliks Matusiak 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9544-5381
Rafał Młyński 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9069-0612