Punktacja MEiN:

70

ISSN: 1896-7604 (Print) ISSN: 2353-9852 (Online) DOI: 10.31261/PPPM

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Na skutek intensyfikacji we współczesnym świecie obrotu międzynarodowego, zarówno gospodarczego, jak i indywidualnego, zagadnienia transgraniczne zyskują na znaczeniu. Międzynarodowe stosunki prawne przysparzają wielu trudności dla podmiotów stosujących prawo, począwszy od konieczności określenia jurysdykcji krajowej sądów, poprzez ustalanie materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia (prawa właściwego), aż po kwestie uznawania i wykonania orzeczeń zagranicznych sądów powszechnych lub arbitrażowych, a także decyzji innych organów publicznych. Misją czasopisma Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest publikowanie pogłębionych opracowań naukowych dotyczących wyżej wskazanej problematyki.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 MEiN
70