Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt „Psi Los”

Anna Najdecka
https://orcid.org/0000-0001-8168-486X

Abstrakt

Zmiany w myśleniu o świecie manifestują się w zmianach dokonujących się w języku. Cmentarz dla zwierząt jest dobrym polem do obserwacji zmieniających się ludzko-zwierzęcych relacji. Bardzo różnorodne formy nagrobków i treść widniejących na nich inskrypcji, nieobwarowane formalnymi regulacjami czy jednolitą konwencją – choć niewątpliwie inspirowane wzorcem ludzkiego cmentarza – są świadectwem szczególnych więzi (przywiązania, przyjaźni, miłości), jakie łączyły zmarłe zwierzęta z ich opiekunami. Również świetnie dokumentują to, jak stopniowo zmienia się społeczny i kulturowy status zwierząt towarzyszących człowiekowi – jak przestają być one jedynie pozbawioną duszy żywą własnością, a stają się osobami, pełnoprawnymi członkami rodzin, zyskując prawo do szacunku, pamięci i godnego pochówku. Jednak zmiana ta jest procesem, który budzi opór, przejawiający się w próbach językowego rozdzielenia ludzkiej i zwierzęcej śmierci.


Słowa kluczowe

cmentarz dla zwierząt domowych; epitafia; antropocentryzm; zmiany językowe; relacje człowiek-zwierzę

Bańko Mirosław. 2000. Inny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubisz Stanisław. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kempf Zdzisław. 1985. „Wyrazy gorsze dotyczące zwierząt”. Język Polski 35 (2/3) : 125-144.

Kolbuszewski Jacek. 1996. Cmentarze. Wrocław. Wydawnictwo Dolnośląskie.

Królikowska Anna. 2012. „Estetyka współczesnych cmentarzy”. Opuscula Sociologica 1 : 59-72.

Pręgowski Michał Piotr. 2016. Pet Cemeteries in Poland and Beyond: Their Histories, Meanings and Symbolism. W Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland, s. 160-185. Purdue University Press, West Lafayette, Luisiana.

Szymborska Wisława. 2016. Wybór poezji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tokarski Ryszard. 2014. Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota. 2008. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Opublikowane : 2019-12-25


NajdeckaA. (2019). Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt „Psi Los”. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 47-57. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.05

Anna Najdecka 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8168-486X

Anna Najdecka – mgr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, szczególnie zainteresowana tematyką studiów nad zwierzętami w perspektywie językoznawczej. Obecnie doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW, gdzie zajmuje się badaniem współczesnych polskich dyskursów o zwierzętach.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).