„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

ISSN: 2451-3431 (Online)


 
 


  • CEEOL
  • CEJSH
  • Index Copernicus
  • BazHum
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa