Metafizyka <i>Ropy naftowej</i> Aleksieja Parszczikowa. Z zagadnień rosyjskiej petropoetyki

(artykuł w języku polskim, abstrakt w języku angielskim)


Abstrakt

"Metafizyka Ropy naftowej Aleksieja Parszczikowa. Z zagadnień rosyjskiej petropoetyki"

Dyskurs o ropie naftowej obecny jest szczególnie we współczesnej literaturze rosyjskiej. Artykuł przedstawia rekonesans badawczy dotyczący tematyki paliw w rosyjskich tekstach literatury i kultury. Za pomocą narzędzi hermeneutycznych zbadano wiersz Ropa naftowa (1998) Aleksija Parszczikowa. Twórca, piszący w duchu rosyjskiego metarealizmu, poetyzuje, metaforyzuje złoża ropy, tym samym unika trudnych pytań o rosyjski imperializm czy ochronę środowiska naturalnego. Interesuje go ekscentryczna sieć metafor ewokujących metafizyczne wizje, pełnych odniesień do tekstów kultury z całego świata.


Słowa kluczowe

Aleksiej Parszczikow; petropoetyka; ropa naftowa; metafizyka

Domańska, Maria, Marek Menkiszak, Jadwiga Rogoża, , Iwona Wiśniewska. ”Rosja u progu 2021 roku. Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza”. Komantarze OSW, nr 371 (2021), 1–7. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_371_0.pdf (14.02.2021).

Kalinin, Ilya. ”Petropoetics: The Oil Text in Post-Soviet Russia”. W: Russian Literature since 1991, red. Evgeny Dobrenko, Mark Lipovetzky, 120–144. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Kapuściński, Ryszard. Szachinszach. Warszawa: Czytelnik, 1999.

Kardaś, Szymon, Agata Łoskot-Strachota, Iwona Wiśniewska. ”Krach i jego konsekwencje. Rynek ropy w dobie pandemii”. Komantarze OSW 337, (2020), 1–9. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_337.pdf (14.02.2021).

Łoskot, Agata, ”Potencjał eksportowy obszaru postradzieckiego – jego znaczenie i podstawowe problemy z pełnym wykorzystaniem”. W: Kłopotliwe bogactwo – sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR, red. Łoskot, Agata, 8–17. Warszawa: OSW, 2003.

Parshchikov, Aleksei. “Oil…”, Translated by Sergey Levchin http://parshchikov.ru/neft/neft (01.03.2021).

Wiśniewska, Iwona. “Gospodarka pod respiratorem. Skutki pandemii i załamania się cen ropy naftowej dla Rosji”. Komantarze OSW, 333, (2020), 1–10. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_333%281%29.pdf (14.02.2021).

Арабов, Юрий. ”Алексей Парщиков как литературный проект”. Комментарии, nr 28, 2009. https://reading-hall.ru/publication.php?id=1473 (14.02.2021).

Аристов, Владимир. “Заметки о ‘мета’”, Арион, 4, (1997), 48–60.

Голынко-Вольфсон, Дмитрий. “От пустоты реальности к полноте метафоры”. Новое литературное обозрение, 4 (2003), 286–304.

Калинин, Илья. “Русская петропоэтика: литературные продукты нефтепереработки”. W: Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре, nr 4 (2019), 219–254.

Парщиков, Алексей. ”Нефть”. W: Contemporary Russian Poetry. An Anthology, red. Evgeny Bunimovich, James Kates, 180–182. Champaign: Dalkey Archive Press, 2008.

Токарев, Алексей. “Роль приема ‘инсайд-аут’ в художественном пространстве метареалистической поэзии”. Stephanos, 14, 6 (2015), 256–260.

Эпштейн, Mихаил. “Тезисы о метареализме и концептуализме. Что такое метареализм?”. W: Литературные манифесты от символизма до наших дней, red. Джимбинов, Станислав, 514–527. Москва: Издательский Дом XXI века – Согласие, 2000.

Эпштейн, Mихаил. Постмодерн в русской литературе. Москва: Высшая школа, 2005.

Эпштейн, Mихаил. Постмодернизм в России. Москва: Издательство Р. Элинина, 2000.

Эпштейн, Mихаил. Философия возможного. Санкт Петербург: Алетея, 2001.


Opublikowane : 2022-06-25


BanasiakD. (2022). Metafizyka <i>Ropy naftowej</i&gt; Aleksieja Parszczikowa. Z zagadnień rosyjskiej petropoetyki. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 97-108. https://doi.org/10.31261/errgo.11604

Daniel Andrzej Banasiak  banasiakdaniel@gmail.com
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
http://orcid.org/0000-0001-8087-8187

Daniel Banasiak, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego, specjalizuje się w badaniach nad historią literatury rosyjskiej XX–XXI w. Szczególnymi obiektami zainteresowań są relacje między literaturą a religią, sacrum w literaturze i kulturze, tradycja i nowatorstwo literatury współczesnej, poezja undergroundowa II połowy XX wieku oraz eseistyka. Jest autorem monografii «Поэтический ансамбль» „Русские боги” Даниила Андреева в аспекте интертекстуальности, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2019, oraz artykułów z zakresu literaturoznawstwa.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).