Literatura rosyjsko-izraelska i jej mitotwórczy potencjał

(recenzja w języku polskim, abstrakt w języku angielskim)


Abstrakt

"Literatura rosyjsko-izraelska i jej mitotwórczy potencjał. Recenzja pozycji: Roman Katsman, Vysshaya legkost'sozidaniya. Sleduyushchiye sto let russko-izrail'skoy literatury (Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2021). Oprawa twarda, 443 str [Роман Кацман, Высшая легкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы (Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2021]"

Tekst jest recenzją monografii Romana Katsmana pod tytułem Vysshaya legkost' sozidaniya. Sleduyushchiye sto let russko-izrail'skoy literatury (Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2021). Jest to kontynuacja jego badań zawartych w poprzedniej książce Neulovimaya real'nost'. Sto let russko-izrail'skoy literatury (1920–2020) (Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2020). Katsman odchodzi od postrzegania literatury rosyjsko-izraelskiej jako części literatury rosyjskiej oraz od jej opisu wyłącznie w kontekstach i zależnościach związanych z kulturą rosyjską. Uznanie autonomiczności tej literatury wymaga odrębnej metody badawczej, narzędzi i aparatu pojęciowego. Katsman w książce z roku 2020 zaprezentował filozoficzno-kulturowy paradygmat, który ma za zadanie wyznaczyć perspektywę oglądu literatury rosyjsko-izraelskiej, w kolejnej monografii ten paradygmat uzupełnia o zawarty w tej literaturze potencjał mitotwórczy.


Słowa kluczowe

literatura rosyjsko-izraelska; mit; mitotwórstwo; kulturowy paradygmat

Gans, Eric. The Scenic Imagination. Originary Thinking from Hobbes to Present Day. Stanford: Stanford University Press, 2008.

https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/ThePlatform/Background/background.html

https://www.twi-global.com/what-we-do/research-and-technology/technologies/industry-4-0

Katsman, Roman. Neulovimaya real’nost’. Sto let russko-izrail’skoy literatury (1920–2020). Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2020 [Кацман, Роман. Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020), Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2020].

Katsman, Roman. Vysshaya legkost’sozidaniya. Sleduyushchiye sto let russko-izrail’skoy literatury. Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2021. [Роман, Кацман, Высшая легкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы. Boston–St. Petersburg: Academic Studies Press–BiblioRossica, 2021.

Kotarba, Ewelina. “Współczesne mityzacje rzeczywistości społecznej w świetle ogłoszeń prasowych.” Kultura – Media – Teologia, 15 (2013), 110–120.

Lubecki, Marcin. “Grahama Harmana ontologia przedmiotu poczwórnego”. Estetyka i Krytyka, 2 (29) (2013), 221–230.

Meyer-Kalkus, Reinhart. “Jacques Lacan: Psychoanaliza jako lingwistyka mówienia”, przeł. Paweł Dybel. Teksty drugie, 1–2 (1998), 5–18.

Nycz, Ryszard. “Antropologia literatur – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia”. Teksty drugie, 6 (2007), 34–49.

Wichłacz, Monika. “Od liniowości do złożoności. Nowy paradygmat w naukach społecznych i politycznych”. Polskie Studia Politologiczne, 51 (2016), 50–63.


Opublikowane : 2022-06-25


Michalska-SuchanekM. (2022). Literatura rosyjsko-izraelska i jej mitotwórczy potencjał. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), 219-227. https://doi.org/10.31261/errgo.11875

Mirosława Michalska-Suchanek  miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5262-0816

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek naukowo zajmuje się historią literatury rosyjskiej, teorią literatury i dydaktyką języka obcego, z uwzględnieniem języków specjalistycznych (rosyjski język biznesu). Zainteresowania badawcze: literatura wobec tematyki aktów suicydalnych, kategoria nastroju w dziele literackim, literatura a anomalia ludzkiej psychiki, a ostatnio rosyjskojęzyczna literatura w Izraelu. Autorka ponad siedemdziesięciu artykułów i recenzji, a także książek Fenomen samobójstwa (Mikołów 2011), Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot (Mikołów 2013), Samobójcy Fiodora Dostojewskiego (Katowice 2015), Piętnaście odsłon Fiodora Dostojewskiego (Katowice 2018),  redaktor i współredaktor kilkunastu zbiorowych monografii oraz redaktor naczelna czasopisma „Iudaica Russica”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).