Redefiniując patologie Południa: James Agee i myśl biologiczna Georges’a Canguilhema

Joseph Kuhn
https://orcid.org/0000-0002-0938-0543

Abstrakt

Let Us Now Praise Famous Men (1941) Jamesa Agee, dokumentalna relacja o trzech rodzinach dzierżawców bawełny w pogrążonej w kryzysie Alabamie, koncentruje się na obrazie rany w przedstawieniu ubóstwa dzierżawców. Agee przenosi jednak ten obraz na grunt bardziej biologiczny, tak że lokatorzy postrzegani są jako uszkodzone komórki lub embriony. Transpozycja ta może zostać ujęta jako eugeniczna troska o patologiczne ciała z lat 30. Jednak niniejszy artykuł argumentuje, poprzez porównanie z "The Normal and the Pathological" (1943) Georgesa Canguilhema, że Agee redefiniuje patologię jako wewnętrzną skłonność do błędu (lub aleatoryczną możliwość) organizmu. Pozwala mu to zaproponować lewicowy kontrdyskurs oporu, który różni się od finalistycznych marksistowskich czy New Deal rozwiązań ubóstwa z lat 30.


Słowa kluczowe

Dzierżawcy bawełny; amerykańskie południe; rany; organizm; patologia; błąd

Agee, James. Collected Short Prose of James Agee, edited by Robert Fitzgerald. Boston: Houghton Mifflin, 1968.

Agee, James. James Agee Rediscovered: The Journals of Let Us Now Praise Famous Men and Other New Manuscripts, edited by Michael A. Lofaro and Hugh Davis. Knoxville: University of Tennessee Press, 2005.

Agee, James. Let Us Now Praise Famous Men, A Death in the Family, Shorter Fiction, edited by Michael Sragow. New York: Library of America, 2005.

Agee, James. Letters of James Agee to Father Flye. New York: George Braziller, 1962.

Agee, James, and Walker Evans. Cotton Tenants: Three Families, edited by John Summers. New York: Melville House, 2013.

Augspurger, Michael. An Economy of Abundant Beauty: Fortune Magazine and Depression America. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

Canguilhem, Georges. The Normal and the Pathological. Translated by Carolyn Fawcett and Robert S. Cohen. New York: Zone Books, 1991.

Davis, Hugh. The Making of James Agee. Knoxville: University of Tennessee Press, 2008.

Downes, Lawrence. “Of Poor Farmers and ‘Famous Men.’” The New York Times, November 26, 2011. https://www.nytimes.com/2011/11/27/opinion/sunday/of-poor-farmers-and-famous-men.html (20.10.2022).

Duck, Leigh Anne. “Arts of Abjection in James Agee, Walker Evans, and Luis Buñuel.” In The Oxford Handbook of the Literature of the U.S. South, edited by Fred Hobson and Barbara Ladd, 290–309. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Duck, Leigh Anne. The Nation’s Region: Southern Modernism, Segregation, and U.S. Nationalism. Athens: University of Georgia Press, 2006.

Foucault, Michel. “Introduction.” In Georges Canguilhem, The Normal and the Pathological. Translated by Carolyn Fawcett and Robert S. Cohen, 7–24. New York: Zone Books, 1991.

Foucault, Michel. “Society Must Be Defended”: Lectures at the Collège de France 1975–76, edited by Mauro Bertani and Alessandro Fontana. Translated by David Macey. New York: Picador, 2003.

Foucault, Michel. The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences. London: Routledge, 2002.

François, Arnaud. “Zola, Hereditability of Character and Hereditability of Deviation: After a Remark by Bergson in L’Évolution Créatice.” In Biological Time, Historical Time: Transfers and Transformations in 19th Century Literature, edited by Niklas Bender and Gisèle Séginger, 123–139. Leiden: Brill, 2019.

Graeber, David. Debt: The First 5,000 Years. New York: Melville House, 2011.

Grantham, Dewey W. “The Contours of Southern Progressivism.” The American Historical Review 86, no. 5 (1981): 1035–1059.

Hollier, Dennis. “The Use-Value of the Impossible.” October 60 (Spring, 1992): 3–24.

Jones, Gavin. American Hungers: The Problem of Poverty in U.S. Literature, 1840–1945. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Keely, Karen A. “Poverty, Sterilization, and Eugenics in Erskine Caldwell’s Tobacco Road.” Journal of American Studies 36, no. 1 (April, 2002): 23–42.

Lamson, Armenouhie T. My Birth: The Autobiography of an Unborn Infant. New York: Macmillan 1916. http://resource.nlm.nih.gov/02421380R (5.07.2022).

Lombardo, Paul A. Three Generations, No Imbeciles: Eugenics, the Supreme Court, and Buck v. Bell. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.

Macey, David. “Rethinking Biopolitics, Race and Power in the Wake of Foucault.” Theory Culture Society 26, no. 6 (2009): 186–205.

Morgan, Lynn M. Icons of Life: A Cultural History of Human Embryos. Berkeley: University of California, 2009.

Muhle, Maria. “A Genealogy of Biopolitics: The Notion of Life in Canguilhem and Foucault.” In The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism, edited by Vanessa Lemm and Miguel Vatter, 77–97. Fordham Scholarship Online, Sept 2014: www. fordham.universitypressscholarship.com (28.12.2021).

Osborne, Thomas. “Vitalism as Pathos.” Biosemiotics 9 (2016): 185–205.

Rafter, Nicole. White Trash: The Eugenic Family Studies, 1877–1919. Boston: Northeastern University Press, 1988.

Seltzer, Mark. “Wound Culture in the Pathological Public Sphere.” October 80 (Spring 1997): 3–26.

Southern, David W. The Progressive Era and Race: Reaction and Reform, 1900–1917. Wheeling, IL.: Harlan Davidson, 2005.

Talcott, Samuel. Georges Canguilhem and the Problem of Error. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

Trilling, Lionel. “Greatness with One Fault in It.” The Kenyon Review 4, no. 1 (Winter, 1942), 99–102.

Watson, Jay. William Faulkner and the Faces of Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Weismann, August. “The Continuity of the Germ-Plasm as the Foundation of a Theory of Heredity.” In Essays upon Heredity and Kindred Biological Problems, edited by Edward B. Poulton, Selmar Schönland, and Arthur E. Shipley, 163–256. Oxford: Clarendon Press, 1891.


Opublikowane : 2023-06-29


KuhnJ. (2023). Redefiniując patologie Południa: James Agee i myśl biologiczna Georges’a Canguilhema. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (46), 153-168. https://doi.org/10.31261/errgo.13353

Joseph Kuhn  kwieslaw@wa.amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0938-0543
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).