Trzecie pokolenie Palestynek po Nakbie. Postpamięć jako balansowanie "pomiędzy" komunikacją indeksalną i symboliczną.

(Article in Polish/Artykuł w języku polskim)


Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań wykonanych z użyciem antropologii wizualnej w Palestynie. Analiza prezentuje możliwość wykorzystania kategorii trzeciego pokolenia oraz post-pamięci do doświadczeń młodych kobiet palestyńskich. Ze względu na ograniczone ramy artykułu przedstawione są strategie kobiet, które zaprezentowały w czasie badań swoje kluczowe wartości i zgodziły się na ten temat opowiedzieć za pomocą fotowywiadu. Ich narracje są odnoszone do reinterpretacji wydarzenia Nakby.


Słowa kluczowe

post-pamięć; trzecie pokolenie; Palestynki; Nakba; komunikacja indeksalna; komunikacja symboliczna

Alexander J., Toward a theory of cultural trauma, w: J. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. Smelser, P. Sztompka, Cultural Trauma and collective identity, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2004.

Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, PWN, Warszawa 2009.

Barthes R., Światło Obrazu. Uwagi o fotografii, wyd. KR, Warszawa 1996.

Didi-Huberman G., Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak, Ho-Chi, wyd. Universitas, Kraków 2008.

Gwyer K. , Beyond lateness. Postmemory and the late(st) German-Language Family Novel, „New German Critique” 2015/2.

Hartman G., Shoah and Intellectual Witness, „Partisan Revue” 1998, nr 1.

Hirsch M., Projected Memory. Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy Acts of Memory, w: Cultural Recall in the Present, red. M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer, Dartmouth College Press, London –Hanover 1999.

Hirsch M., Family frames: Photography, Narratives and Postmemory, Harvard University Press, Harvard 1997.

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

Kassem F., Palestinian Women: Narrative histories and gendered memory, Zed Books, London 2011.

Kolb B., Involving, sparing, analysing. Potential of the participatory photo interview, „Forum qualitative social research” 2008/9.

LaCapra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, wyd. Universitas, Kraków 2009.

Renfro E., Stitched together, torn apart. The keffiyeh as cultural guide, „International Journal of Cultural Studies” 5/2017.

Saloul I., Catastrophe and exile in the modern Palestinian imagination. Telling memories, Springer New York 2012.

Schirazi-Mahajan F., The politics of clothing in the Middle East. The case of hijab in post revolution Iran, „Critique. Journal of Critical Studies in the Middle East” 2/1993

Serpente A. , The traces of „postmemory” in second-generation Chilean and Argentinian identities, w: F. Lessa, V. Druiliolle, The memory of state terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile and Uruguay, Springer, New York 2011.

Sontag S., Regarding the pain of others, Picador, New York 2003.


Opublikowane : 2020-07-28


KościańczukM. (2020). Trzecie pokolenie Palestynek po Nakbie. Postpamięć jako balansowanie "pomiędzy" komunikacją indeksalną i symboliczną. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (40), 187-205. https://doi.org/10.31261/errgo.6224

Marcela Kościańczuk  marcelak@wp.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7677-916X

Marcela Kościańczuk - dr hab. nauk o kulturze i religii. Ostatnio opublikowała książkę: O możliwościach interdyscyplinarnej współpracy między pomocą psychologiczną i animacją społeczno-kulturową w pracy z mniejszościami kulturowymi w Polsce. Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).