Prostytucja i sztuka. <i>Panny z Awinionu</i> Picassa i zmienne koleje autentyczności

(Article in English/Artykuł w języku angielskim)

Sławomir Masłoń
https://orcid.org/0000-0002-5092-6149

Abstrakt

Artykuł ma na celu zakwestionowanie sensowności tych interpretacji Panien z Awinionu, które poszukają jego znaczenia odwołując się do stanu umysłu Picassa w okresie, w którym obraz powstawał i traktują to dzieło jako wyraz zmagania się artysty z osobistymi demonami. Oferowana tu interpretacja obu wersji obrazu wskazuje, że był on odpowiedzią na Le Bonheur de vivre Matisse’a i zarazem jego krytyką. Co więcej, odwołanie się do teorii Lacana pozwala autorowi nie tylko objaśnić pozorne niekonsekwencje Panien z Awinionu, lecz także pokazać, że ostateczna wersja tego dzieła jest metaobrazem, który ukazuje proces powstawania reprezentacji.


Słowa kluczowe

Picasso; spojrzenie; autentyczność; krytyka biograficzna

Andersen, Wayne, Picasso’s Brothel: Les Demoiselles d’Avignon. New York: Other Press, 2002.

Ashton, Dore, ed., Picasso on Art: A Selection of Views, New York: Da Capo Press, 1988.

Barr, Alfred H., Jr. Picasso: Fifty Years of His Art. New York: Arno Press, 1980 [1946].

Berger, John. The Success and Failure of Picasso. New York: Pantheon Books, 1980 [1965].

Butler, Christopher. Early Modernism: Literature, Music and Painting in Europe 1900-1916. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Clark, T. J. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. London: Thames and Hudson, 1985.

Flam, Jack. Matisse: The Man and His Art, 1869-1918. London: Thames and Hudson, 1986.

---, ed. Matisse on Art. Berkeley: University of California Press, 1995.

Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences. New York: Vintage Books, 1994.

Kahnweiler, Daniel Henry. “Der Kubismus.“ Die Weissen Blätter, vol. 3, no. 9 (September 23, 1916).

Lacan, Jacques. The Seminar of Jacques Lacan, Book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Ed.

Jacques-Alain Miller. Trans. Alan Sheridan. New York: W. W. Norton, 1981.

Leader, Darian. Stealing the Mona Lisa: What Art Stops Us from Seeing. New York: Counterpoint, 2002.

Leiris, Michel. Manhood: A Journey from Childhood into the Fierce Order of Virility. Trans. Richard Howard. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Malraux, André. La Tête d’obsidienne . Paris: Gallimard, 1974.

Richardson, John with Marilyn McCully. A Life of Picasso, vol. 1: 1881-1906 . London: Jonathan Cape, 1991.

Rubin, William, Hélène Seckel, Judith Cousins. Studies in Modern Art 3: Les Demoiselles d’Avignon. New York: Museum of Modern Art, 1994.

Rubin, William. “The Genesis of Les Demoiselles d’Avignon.” Rubin, Seckel, Cousins. Studies in Modern Art 3

---, “Anthology of Early Commentary on Les Demoiselles d’Avignon,” Rubin, Seckel, Cousins, Studies in Modern Art 3.

Steinberg, Leo. “The Philosophical Brothel.” Art News, vol. 71, no. 5, September 1972 and no. 6, October 1972. Revised version published in October, no. 44, Spring 1988.


Opublikowane : 2020-07-28


MasłońS. (2020). Prostytucja i sztuka. <i>Panny z Awinionu</i&gt; Picassa i zmienne koleje autentyczności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (40), 171-184. https://doi.org/10.31261/errgo.7685

Sławomir Masłoń  slawomir.maslon@us.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-5092-6149

Sławomir Masłoń jest profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest autorem: Père-Versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee (2007, wydanie rozszerzone 2018); Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009), Stating the Obvious: Celan–Beckett–Nauman (2012) i Secret Violences: The Political Cinema of Michelangelo Antonioni 1960-1975 (w przygotowaniu).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).