Cyberprzestrzeń w polskim dyskursie parlamentarnym

Joanna Przyklenk
https://orcid.org/0000-0002-0385-6432

Abstrakt

The subject matter of the article is the conceptualization of cyberspace in the Polish parliamentary discourse. It was recognised as important to identify how representatives of legislature perceived cyberspace in 2001–2018. The source of analyses were texts excerpted from the Polish Parliamentary Corpus. In the research ethnolinguistic and cognitive linguistics approach (linguistic and discursive worldview) and diachronic linguistics approach were applied to establish fixed and variable elements of cyberspace conceptualization. The following components were identified as fixed: the perception of cyberspace in threat terms (legal and military contexts) and its definitional elusiveness. In turn, the transition from treating the studied phenomenon as a novelty to its empowerment may be seen as the main change here.


Słowa kluczowe

discourse analysis; parliamentary discourse; conceptualization; discursive worldview; cyberspace

Korpusy

KDP – Korpus Dyskursu Parlamentarnego [online: http://sejm.nlp.ipipan.waw.pl; data dostępu: 15.07.2019].

Słowniki

WSJP PAN – Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K., red.: Wielki słownik języka polskiego PAN [online: www.wsjp.pl; data dostępu: 13.08.2019].

Literatura

Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M., 2000: Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej. W: Dąbrowska A., Anusiewicz J., red.: Język a kultura. T. 13: Językowy obraz świata i kultura. Wrocław, s. 11–44.

Bartmiński J., 2009: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.

Bartmiński J., Tokarski J., red., 1998: Profilowanie w języku i w tekście. Lublin.

Bartmiński J., red., 1999: Językowy obraz świata. Lublin.

Bielenia H., 2013: Protesty przeciwko ACTA jako reakcja społeczeństw na niejawność dyplomacji. „Studia Podlaskie” XXI, s. 279–299.

Biniewicz J., 2015: Obraz wolności w języku i dyskursach (na przykładzie tabloidu „Fakt”). „Znaczenia. Kultura–Komunikacja–Społeczeństwo” nr 13, s. 9–18.

Bomba R., 2007: Antropologia cyberprzestrzeni. „Kultura Współczesna” nr 1, s. 120–130.

Bugajski M., Wojciechowska A., 1996: Teorie językowego obrazu świata w badaniach idiolektu pisarza. „Poradnik Językowy” nr 3, s. 17–25.

Czachur W., 2011: Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji. „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” nr 4, s. 79–97.

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., 2010: Wprowadzenie. W: Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., red.: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa, s. 15–48.

Filipczak-Białkowska A., 2018: Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym. Łódź.

Gibson W., 2009: Neuromancer. Cholewa P.W. tłum. Katowice.

Hofmokl J., 2009: Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa.

Langacker R.W., 2009: Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Tabakowska E., Buchta M., Kardela H., Kubiński W., Łozowski P. tłum. Kraków.

Laskowska E., 2004: Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym. Bydgoszcz.

Ogrodniczuk M., 2012: The Polish Sejm Corpus. In: Calzolari N., Choukri K., Declerck Th., Ugˇur Dogˇan M., Maegaard B., Mariani J., Moreno A., Odijk J., Piperidis S., eds.: Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). Istanbul, s. 2219–2223.

Ogrodniczuk M., 2018: Polish Parliamentary Corpus. In: Fišer D., Eskevich M., de Jong F., ed.: Proceedings of the LREC 2018 Workshop ParlaCLARIN: Creating and Using Parliamentary Corpora. Paris, s. 15–19 [online: http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W2/pdf/11_W2.pdf; data dostępu: 30.09.2019].

Sienkiewicz P., 2015: Ontologia cyberprzestrzeni. „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” nr 13, s. 89–102.

Tabakowska E., 1998: Profilowanie w języku i tekście – perspektywa językoznawcy, tłumacza i poety. W: Bartmiński J., Tokarski J., red.: Profilowanie w języku i w tekście. Lublin, s. 167–184.

Tabakowska E., red., 2001: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków.

Vogler J., 2012: Global Commons Revisited. “Global Policy” III, issue 1, s. 61–71.

Wasilewski J., 2013: Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 9 (5), s. 225–234.

Worona J., 2017 [komputeropis]: Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. „Status quo” i perspektywy. Białystok[online:https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5875/1/J_Worona_%20Cyberprzestrzen_a_%20prawo_miedzynarodowe_Status_quo_i_perspektywy.pdf; data dostępu: 12.07.2019].

Zawojski P., 2002: Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni. W: Gwóźdź A., Zawojski P., red.: Wiek ekranów. Kraków, s. 423–431.

Żmigrodzki i in., red., 2018: Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K.: Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


PrzyklenkJ. (2020). Cyberprzestrzeń w polskim dyskursie parlamentarnym. Forum Lingwistyczne, 7(7), 17-32. https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.02

Joanna Przyklenk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0385-6432
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).