„Polszczyzna mówiona miast” – kontynuacja badań z lat 80. XX wieku z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej

Anna Majewska-Tworek
https://orcid.org/0000-0003-3997-5991
Monika Zaśko-Zielińska
https://orcid.org/0000-0001-6333-660X
Piotr Pęzik
https://orcid.org/0000-0003-0019-5840

Abstrakt

The subject of the research are old texts recorded as part of the “Spoken Polish of cities” project, which was carried out in Katowice, Kraków, Łódź and Wrocław in the last decades of the 20th century. The main aim of the article is to present a new study of Wrocław oral data from that period. The tools of digital humanities and corpus linguistics were used in the new study. The result of the team’s work is the Speech of Wrocław collection in Spokes resources.


Słowa kluczowe

spoken language; sociolinguistics; corpus; Spokes

Literatura

Awdiejew A., 1981: Składnia języka mówionego jako proces bezpośredniego wyboru leksykalnego i formalnego. W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 1. Kraków, s. 93–102.

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E., 2010: Regionalizacja czy unifikacja leksyki? Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych. „Studia Językoznawcze” IX, s. 23–31.

Brugman H., Russel A., 2004: Annotating Multi-media / Multi-modal Resources with ELAN. In: Lino M., Xavier M., Ferreira F., Costa R., Silva R., eds.: Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Language Evaluation (LREC 2004). Paris, s. 2065–2068.

Dunaj B., 1981: Badania języka mówionego mieszkańców Krakowa. W: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 1. Kraków, s. 7–10.

Dunaj B., 1984: Dalsze badania języka mówionego mieszkańców Krakowa. W: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 2. Kraków, s. 7–11.

Dunaj B., 1987: O kilku problemach metodologicznych socjolingwistycznych badań języka mówionego (w świetle dotychczasowych doświadczeń). „Socjolingwistyka” VI, s. 29–37.

Dunaj B., 1989: Język mieszkańców Krakowa. Cz. 1: Zagadnienia teoretyczne, fonetyka, fleksja. Kraków.

Dunaj i in., 1979: Dunaj B., Awdiejew A., Kowalik J., Kurek H., Ożóg K.: Ogólne założenia badań języka mówionego Krakowa i Nowej Huty. „Socjolingwistyka” II, s. 77–85.

Frodyma M., 1981: W sprawie słownika polszczyzny mówionej. W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 1. Kraków, s. 89–92.

Furdal A., 1966: Podział polskich dialektów miejskich. „Rozprawy Komisji Językowej WTN” VI, s. 155–161.

Furdal A., 1973: Materiały do kwestionariusza do badania dialektów kulturalnych i miejskich w Polsce. „Rozprawy Komisji Językowej WTN” IX, s. 41–59.

Kamińska M., 1979: Założenia metodyczne badania polszczyzny mówionej w Łodzi. „Socjolingwistyka” II, s. 77–94.

Kąś J., 1984: Problem wariantywności fonetycznej w gwarach ludowych w obrębie Krakowa (na przykładzie a pochylonego). W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 2. Kraków, s. 73–91.

Koržinek i in., 2017: Koržinek D., Marasek K., Brocki Ł., Wołk K.: Polish Read Speech Corpus for Speech Tools and Services. In: Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2016, Aix-en-Provence, 26–28 October 2016. Linköping, s. 54–62.

Kowalik J., 1981: Niektóre regionalizmy leksykalne w mowie młodzieży szkolnej. W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 1. Kraków, s. 69–87.

Kurek H., 1981: Próba zastosowania metod statystycznych do badania fonetyki języka mówionego mieszkańców Krakowa. Na przykładzie wygłosowego -ą. W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 1. Kraków, s. 21–33.

Kurek H., 1991: Zróżnicowanie fonetyczne języka mówionego mieszkańców Krakowa (wybrane zagadnienia). W: Dunaj B., Ożóg K., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 3. Kraków, s. 147–155.

Labocha J., 1981: Przerwania jako sygnały trudności wyboru leksykalnego i formalnego w polszczyźnie mówionej. W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 1. Kraków, s. 111–120.

Lebda R., 1979: Dźwiękowe elementy parajęzykowe. Na przykładzie mówionego języka robotników województwa katowickiego. „Socjolingwistyka” II, s. 149–160.

Lubaś W., 1975: Badania nad językiem jako punkt wyjścia dla ustalania i realizowania polityki językowej. W: Kantyka J., Lubaś W., red.: Rola nauk społecznych w humanizacji środowiska wielkoprzemysłowego. Katowice, s. 62–69.

Lubaś W., 1978: Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. T. 1. Katowice.

Lubaś W., 1980: Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. T. 2. Katowice.

Nieckula F., 1990: Uwagi ogólne do badań nad polszczyzną Wrocławia. W: Nieckula F., red.: Polszczyzna mówiona Wrocławia. Cz. 1. Wrocław, s. 8–38.

Ożóg K., 1984: Grzecznościowe akty mowy. W: Dunaj B., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 2. Kraków, s. 147–157.

Ożóg K., 1991: Jednostki otwierające i zamykające replikę w dialogu. W: Dunaj B., Ożóg K., red.: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa. [T.] 3. Kraków, s. 71–89.

Pęzik P., 2018: Increasing the Accessibility of Time-Aligned Speech Corpora with Spokes Mix. European Language Resources Association (ELRA). Miyazakis, s. 4297–4300.

Pęzik P., 2012: Język mówiony w NKJP. W: Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., red.: Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa, s. 37–47.

Pęzik P., 2015: Spokes – a Search and Exploration Service for Conversational Corpus Data. In: Selected Papers from the CLARIN 2014 Conference, October 24–25, 2014, Soesterberg, The Netherlands. Linköping, s. 99–109.

Pęzik P., Laskowski S., 2017: Evaluating an Averaged Perceptron Morphosyntactic Tagger for Polish. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 8th Language & Technology Conference November 17–19, 2017, Poznań, Poland. Proceedings. Poznań, s. 372–376.

Waliński J., Pęzik P., 2007: Web Access Interface to the PELCRA Referential Corpus of Polish. In: Waliński J., Kredens K,, Goźdź-Roszkowski S., Eds.: Corpora and ICT in Language Studies. “Łódź Studies in Language” XIII. Ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, s. 65–86.

Wilkoń A., 2000: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


Majewska-TworekA., Zaśko-ZielińskaM., & PęzikP. (2020). „Polszczyzna mówiona miast” – kontynuacja badań z lat 80. XX wieku z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej. Forum Lingwistyczne, 7(7), 71-87. https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.06

Anna Majewska-Tworek 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3997-5991
Monika Zaśko-Zielińska 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6333-660X
Piotr Pęzik 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0019-5840
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).