#naukanatwitterze. O multimodalnym designie informacji w dyskursie cyfrowym

Magdalena Makowska
https://orcid.org/0000-0002-9414-048X

Abstrakt

The subject of the article are the ways of popularizing scientific and popular science knowledge by using Twitter as a social media platform. The research corpus comprises 100 tweets which come from institutional and individual senders, including both representatives of the world of science as well as of the media that aim to popularize scientific knowledge. As a result of the medialinguistic analysis, which focused on the structural and functional plane of the studied media texts, the high representativeness of multimodal tweets was noted. Namely, language and image contextualize each other: the image allows us to fill the semantic gap resulting from the ellipticalness of the verbal layer of a given tweet. Thus, the contribution of the multimodal information design to knowledge transfer in digital discourse has been demonstrated.


Słowa kluczowe

multimodality; design of information; social media

Źródła

Twitter, @uwm_olsztyn [online: https://twitter.com/uwm_olsztyn [data dostępu: 30.09.2019]

Twitter, profil @naukawpolsce [online: https://twitter.com/naukawpolsce; data dostępu: 30.09.2019]

Twitter, @Focus_pl [online: https://twitter.com/focus_pl?lang=pl; data dostępu: 30.09.2019]

Twitter, profil @RozekTom [online: https://twitter.com/rozektom; data dostępu: 30.09.2019]

Literatura

Antos G., 2009: „Teksty ukazują wiedzę!” O prymacie medialności w pełnym napięć obszarze pomiędzy światami tekstów i (między)kulturowymi konstrukcjami rzeczywistości. Mikołajczyk B., tłum. W: Biłut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M., red.: Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń. Wrocław, s. 279–290.

Bucher H.-J., 2007: Textdesign und Multimodalität. Zur Semantik und Pragmatik medialer Gestaltungsformen. In: Roth K.S., Spitzmüller J., Hrsg.: Textdesign und Textwirkung in der massenmedialen Kommunikation. Konstanz, s. 49–76.

Cicha K., 2017: Komunikacja wizualna – humanistyczne oblicze informatyki? „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” CXVII, s. 42–53.

Dąbała J., 2013: Aksjologiczne konsekwencje komunikacji wizualnej a telegeniczność. W: Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Groń K., red.: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Warszawa, s. 89–99.

Goban-Klas T., 2007: Nadchodzące społeczeństwo medialne. „Chowanna” II, s. 37–51.

Hausendorf H., 2009: Kleine Texte. Über Randerscheinungen von Textualität. [online: www.saggzeitschrift.unibe.ch/6_09/hausendorf.html; data dostępu: 24.07.2019].

Hopfinger M., 2003: Doświadczenie audiowizualne. Warszawa.

Hopfinger M., 2013: Czy obraz wypiera słowo? W: Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Groń K., red.: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Warszawa, s. 11–14.

Lepa A., 2010: Mediosfera człowieka. „Łódzkie Studia Teologiczne” XIX, s. 159–169.

Lewinson P., 2010: Nowe nowe media. Zawadzka M., tłum. Kraków.

Loewe I., 2018: Od mediosfery do mediologii. W: Hofman I., Kępa-Figura D., red.: Współczesne media. Zagadnienia ogólne. Multimodalność mediów drukowanych. T. 1. Lublin, s. 21–33.

Manovich L., 2006: Język nowych mediów. Cypryański P., tłum. Warszawa.

Orzeł B., 2014: Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów. Katowice.

Palczewski M., 2013: Tweet jako odmiana newsa czy nowy (ponowoczesny) gatunek dziennikarski? „Nowe Media” IV, s. 31–49.

Schmitz U., 2015: Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie. Makowska M., tłum. W: Opiłowski R., Jarosz J., Staniewski P., red.: Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław–Dresden, s. 57–77.

Schmitz U., 2017: Grammatik und Design. „IDS Sprachraport“ Nr. 3, s. 8–17.

Skowronek B., 2018: Technologia. Multimodalność. Komunikacja. Nowe wyzwania dla mediolingwistyki. W: Hofman I., Kępa-Figura D., red.: Współczesne media. Media multimodalne. T. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych. Lublin, s. 11–19.

Stöckl H., 2004: Typographie: Gewand und Körper des Textes – Linguistische Überlegungen zu typographischer Gestaltung. „Zeitschrift für Allgemeine Linguistik“ Nr. 41 s. 5–47.

Stöckl H., 2015: Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej. Pociask J., tłum. W: Opiłowski R., Jarosz J., Staniewski P., red.: Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław–Dresden, s. 114–137.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


MakowskaM. (2020). #naukanatwitterze. O multimodalnym designie informacji w dyskursie cyfrowym. Forum Lingwistyczne, 7(7), 89-104. https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.07

Magdalena Makowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9414-048X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).