Było, (nie) minęło. Przypomnienie tekstu Tony’ego McEnery’ego i Nicka Ostlera A New Agenda for Corpus Linguistics – Working with All of the World’s Languages

Jarosław Pacuła
https://orcid.org/0000-0002-9972-7925

Abstrakt

In this text I refererate and comment the work from two decades ago. I recall an article important for corpus linguistics – the work of Tony McEnery and Nick Ostler from 2000. In their paper they argue that corpus linguistics needs to expand to cover a wider set of languages. The challenge of building a multilingual corps is admittedly current. The development of corpus linguistics still depends on technical capabilities, but today we see significant changes in this field. In the article I not only present the reflections of British linguists, but I also show current and outdated problems.


Słowa kluczowe

digital linguistics; corpus linguistics; Tony McEnery; Nick Ostler; retrospective article

Literatura

Berry D.M., 2012: Introduction: Understanding the Digital Humanities. In: Berry D., ed.: Understanding Digital Humanities. London, s. 1–20.

Bomba R., 2013: Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. W: Radomski A., Bomba R., red.: Zwrot cyfrowy w humanistyce. Lublin, s. 57–71.

Busa R., 1980: The Annals of Humanities Computing. The Index Thomisticus. „Computers and the Humanities” XIV, nr 2, s. 83–90.

Footitt H., Kelly M., 2012: Languages at War. Policies and Practices of Language Contacts in Conflict. London.

Grabowski Ł., 2011: Korpusy dwu- i wielojęzyczne w służbie tłumacza, leksykografa i badacza: poszukiwanie ekwiwalentów przekładowych w świetle hipotez dotyczących istnienia uniwersaliów

tłumaczeniowych. W: Chlebda W., red.: Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. Opole, s. 89–112.

Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) [online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/; data dostępu: 12.11.2019].

Juilland A., Chang-Rodriguez E, 1964: Frequency Dictionary of Spanish Words. The Hague.

Juilland A., Chang-Rodriguez E., 1965: Frequency Dictionary of Rumanian Words. The Hague.

Kredens K., 2005: Korpusy językowe w językoznawstwie sądowym. W: Lewandowska-Tomaszczyk B., red.: Podstawy językoznawstwa korpusowego. Łódź, s. 270–279.

Lewandowska-Tomaszczyk R., red., 2005: Podstawy językoznawstwa korpusowego. Łódź.

Loewe I., 2006: Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych. Rekonesans. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, s. 93−103.

McEnery T., Wilson A., 1996: Corpus Linguistics. Edinburgh.

McEnery T., Xiao R., Tono Y., 2006: Corpus-Based Language Studies. An Advanced Resource Book. London–New York 2006.

Piotrowski T., Grabowski Ł., 2013: Interpretacja danych frekwencyjnych z korpusów językowych: opis pewnych problemów (na kilku przykładach z życia wziętych). W: Chlebda W., red.: Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów. Opole, s. 59−71.

Podhajecka M., 2006: Kilka uwag o wykorzystaniu zasobów internetowych do analiz korpusowych języka. „Język Polski” LXXXVI, z. 5, s. 338−347.

Rudolf M., 2004: Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich. Warszawa.

Szafran K., 1997: Automatyczne hasłowanie tekstu polskiego. „Polonica” XVIII, s. 51–64.

Szela M., 2016: O wykorzystaniu Angielsko-Polskiego Korpusu Równoległego Tekstów Prawnych w badaniu cech języka tekstów tłumaczonych. W: Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A., red.: Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora. Warszawa, s. 210–226.

Świdziński M., 2006: Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy. „LingVaria” I, nr 1, s. 23–34.

Świdziński M., Rudolf M., 2006: Narzędzia informatyczne obsługi wielkich korpusów tekstów: wyszukiwarka Holmes. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXI, s. 31–43.

TNS Opinion & Social: Europeans and their Languages [online: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf; data dostępu: 12.11.2019].

Zabawa M., 2019: O roli samodzielnie przygotowanych korpusów w badaniach językoznawczych (na przykładzie korpusu wykorzystującego zasoby internetowe). „Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal” IV, nr 1, s. 211–232.

О языках народов Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-20


PacułaJ. (2020). Było, (nie) minęło. Przypomnienie tekstu Tony’ego McEnery’ego i Nicka Ostlera A New Agenda for Corpus Linguistics – Working with All of the World’s Languages. Forum Lingwistyczne, 7(7), 119-124. https://doi.org/10.31261/FL.2020.07.09

Jarosław Pacuła 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9972-7925
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).